Български English Français
Начало » Административно обслужване » Достъп до административни преписки и учрежденския архив на Комисия за защита на личните данни

Достъп до административни преписки и учрежденския архив на Комисия за защита на личните данни

В изпълнение на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс на страните в административните производства пред Комисията за защита на личните данни и/или на техни представители се предоставя безплатен достъп до материалите по съответните преписки, които не са приключили. Достъпът до материали по преписките се осъществява на място в сградата на комисията в работни дни от 9:00 до 17:30 ч. По писмено искане на страна в производството или на неин представител се предоставят копия на съдържащите се в преписката документи. Предоставянето на копия е безплатно.
След приключване на административното призводство достъпът на външни потребители (страните по приключилите производства, упълномощените от тях представители и други трети лица) до админстративната преписка се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация и в изпълнение на изискванията на Закона за националния архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции. Достъпът е безплатен и се осъществява на място в сградата на комисията в работни дни от 10:00 до 16:30 ч. За получаване на копия от документи или изготвяне на справки от тях, външните потребители заплащат разходите по предоставяне на исканата информация по нормативи, определени със Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите при спазване на изискванията на чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ.
Когато външният потребител е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, не се заплащат разходи по предоставянето.
 
 
Публикувано на 11.08.2021 г.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2