Български English Français
Начало » Административно обслужване » Информация относно начините за заплащане на административни наказания

Информация относно начините за заплащане на административни наказания

Начини за заплащане на административни наказания (глоби/имуществени санкции), наложени с актове на КЗЛД, както и разноски, присъдени в полза на комисията:
1. По банков път:
Банка БНБ - ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721
2. В брой, в касата на КЗЛД, находяща се на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
Суми на стойност равна или надвишаваща 10 000,00 (десет хиляди) лева могат да бъдат внасяни само по банковата сметка на Комисия за защита на личните данни, поради ограниченията за плащанията в брой, съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2