Начало » Европейски надзорен орган по защита на данните

Европейски надзорен орган по защита на данните

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) е независим надзорен орган, чиято дейност е насочена към защитата на личните данни и неприкосновеността, както и към насърчаване на добрите практики на институциите и органите на ЕС. Това се постига чрез :
· осъществяване на контрол върху обработването на лични данни от администрацията на ЕС;
· консултиране относно политиките и законодателството, които оказват влияние върху личния живот;
· сътрудничество с подобни органи за осъществяването на последователна защита на данните.
Целта на ЕНОЗД е да съблюдава спазването на правото на личен живот при обработването на лични данни от страна на европейските институции, както и да развива нови политики. Редица специфични задължения на ЕНОЗД са дефинирани с Регламент 45/2001 на Европейската комисия. Трите основни направления в дейността на органа са :
· Надзор: ЕНОЗД контролира обработването на личните данни от администрацията на ЕС и осигурява съответствието на това обработване с правилата за защита на личните данни. Задачите варират от предварителна проверка на операциите по обработване на данни, които биха били рискови, до разглеждане на жалби и провеждане на разследвания.
· Консултации: ЕНОЗД съветва Европейската комисия, Европейският парламент и Съвета по предложения за приемане на ново законодателство, както и по широк обхват от други въпроси, които имат въздействие върху защитата на данните.
· Сътрудничество: ЕНОЗД си сътрудничи с други органи по защита на данните с цел осъществяване на последователна защита на личните данни в Европа. Основната платформа за сътрудничество с националните органи по защита на личните данни е участие в работата на Работната група по чл.29 от Директива 95/46 ЕС и подпомагащите дейността ѝ експертни работни групи.
На 4 декември 2014 г. Европейският парламент и Съветът избират за ръководител Джовани Бутарели и за негов заместник Войчех Виевиоровски.
Пълна информация за Европейския надзорен орган по защита на данните може да намерите ТУК.

Файлове за сваляне

Стратегия за 2015-2019 година
Доклад за дейността на органа за 2014 г.
Доклад а дейността на органа за 2014 г. – резюме


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings