Български English Français
Начало » Анкета за АЛД/ОЛД от частния сектор

Анкета за АЛД/ОЛД от частния сектор

Целта на това проучването е да се събере информация относно готовността на администраторите и обработващите лични данни да привлекат в екипите си лица със специфични потребности и трудови умения.
Събраните данни ще бъдат използвани за обосноваване нуждата от реализиране на проектно предложение, чиято цел е създаване на възможност за социално включване и кариерно развитие на безработни и хора в неравностойно положение чрез индивидуален подход, основан на най-добрите практики за демонстриране на съответствие с правната рамка на ЕС за защита на данните. Сред специфичните цели на подобно проектно предложение са изграждане на капацитет за хора в неравностойно положение за справяне с предизвикателствата на единния европейски пазар, чрез разработване на програма за обучение за демонстриране на съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и последващото насърчаване на тяхното социалното включване и мобилност на труда им на територията на Европейския съюз.
Резултатите от проучването ще бъдат оповестени в края на месец май 2021 г. във връзка с третата годишнина от започване прилагането на Общия регламент относно защитата на данните.
Вашите идентификационни данни не са необходими за проучването и ние не събираме други допълнителни данни, различни от тези при обичайното Ви посещение на нашия уебсайт.
Анкетата е реализирана с помощта на средството за генериране на анкети Google Forms.
Политиката ни за поверителност е достъпна тук.
 

Към Анкетата за АЛД/ОЛД в частния сектор


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2