Български English Français
Начало » Пролетна конференция на Европейските органи по защита на личните данни

Пролетна конференция на Европейските органи по защита на личните данни

08.05.2012
Пролетна конференция на Европейските органи по защита на личните данни
На 3 и 4 май 2012 г. в Люксембург се проведе Пролетната конференция на Европейските органи по защита на личните данни. Комисията за защита на личните данни на Република България бе представена от председателя, Венета Шопова и от Валентин Енев, член на Комисията. Конференцията бе открита с приветствие от Хенри Гретхен, член на Европейската сметна палата. По-късно, на закрито заседание, заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по правосъдието, фундаменталните права и гражданството, Вивиан Рединг, изнесе реч, в която постави акцент на това, как предложението за Регламент за защита на данните в ЕС ще даде повече правомощия на органите по защита на данните и ще допринесе за решаването на някои от основните проблеми на органите при осъществяването на реформата на европейската система за защита на личните данни. Комисар Рединг посочи, че предложеният регламент би довел до по-големи отговорности за компаниите, подобрения за физически лица и овластяване на органите за защита на данните чрез по-добри инструменти за правоприлагане.
Основните теми на Конференцията бяха организирани в шест тематични сесии. Първата от тях бе озаглавена „Новата европейска правна рамка за защита на данните в един глобализиран свят – предизвикателства и промени”. Председателстващ бе Питър Хъстинкс, Европейски орган по защита на данните. Разгледа се въпросът за единния набор от правни норми, приложими в условията на цифровата ера и за съгласуваното им прилагане. Обсъди се необходимостта от пълна хармонизация и съдебно преразглеждане на национално ниво. Дискутира се съответствието на европейските стандарти за защита на данните с очакванията на трети страни. Дейвид Владек, директор на Бюрото за защита на потребителите към Федералната търговска комисия на САЩ, представи трансатлантическата гледна точка по европейските норми за защита на данните.
 Във втората сесия се засегна темата за правото за защита на личните данни в онлайн средата. Разгледаха се въпросите за въвеждане на нови права на потребителите на интернет услуги, както и за съответните обезщетения при нарушаване на правата. Комисарят по защита на данните на Ирландия представи ирландския одитен доклад относно Facebook.
Акцент на третата сесия бе поставен върху администраторите и обработващите лични данни - намаляването на административната тежест, повишаване на отговорността и отчетността. Разгледа се ограничаването на задълженията за уведомяване, както и засилването на отчетността на администраторите и обработващите лични данни. Проф. Сара Шпикерман от Виенския университет по икономика и бизнес представи нови инструменти за повишаване на гаранциите в областта на защитата на личните данни, като оценка на риска, въвеждането на служители по защита на данните, документиране на обработката и др. Като средства за осигуряването на подходящи гаранции на международните потоци от данни бяха представени обвързващите корпоративни правила и стандартните договорни клаузи.
Отделна сесия бе посветена на засилването на ролята на органите по защита на данните, което да доведе до по-съгласувано правоприлагане в ЕС. Подчерта се необходимостта органите по защита на данните да бъдат независими, да разполагат с достатъчно ресурси и с еднакви правомощия. Заместникът на Европейския надзорник по защита на данните, Джовани Бутарели, разгледа въпроса за изграждането на нов механизъм за съгласуваност между органите по защита на данните. Обсъди се и темата за трансграничното упражняване на правата на субектите на данни и прилагането на принципа „обслужване на едно гише”.
Фокус на отделна сесия бе защитата на личните данни в областта на полицията и правосъдието в контекста на новата Директива. Представени бяха нови хармонизирани правила за единното пространство на полицейско и съдебно сътрудничество, въздействието върху съществуващите национални разпоредби и Рамково решение 2008/977, както и промените и предизвикателствата пред надзора в областта на полицията и правосъдието. Обсъден бе въпросът за регулиране достъпа на правителствените органи до данните в частния сектор.
В последната сесия бяха представени доклади на Работната група по полиция и правосъдие, на Международната работна група по защита на данните в телекомуникациите, на Комитета по акредитация.
Конференцията завърши с приемане на окончателна резолюция по реформата в Европейската система за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2