Български English Français
Начало » Кариери » КЗЛД обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” – една щатна бройка, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти”, към дирекция „Правно-нормативна и международна дейност”

КЗЛД обявява конкурс за длъжността „Старши експерт” – една щатна бройка, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти”, към дирекция „Правно-нормативна и международна дейност”

02.11.2023
  КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ
I. Конкурсът се провежда за длъжността „старши експерт” – една щатна бройка, в отдел „Международно сътрудничество и управление на проекти” към дирекция „Правно-нормативна и международна дейност” в Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, която е определена за заемане от държавен служител, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
- Образование – висше;
- Образователна степен – бакалавър;
- Професионална област – право (с придобита юридическа правоспособност), икономика, технически науки, информационни технологии, политически науки или международни отношения;
- Ранг – IV младши;
- Професионален опит – 2 години 

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Владеене на английски език или на друг от официалните езици на Европейския съюз на ниво минимум B2, съгласно Европейската езикова рамка.
3. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
- Участва в осъществяването на международната дейност на комисията;
- Участва в осъществяването на сътрудничеството с други надзорни органи, включително чрез обмен на информация и взаимопомощ, с оглед осигуряване на съгласувано прилагане и изпълнение на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, както и с международните организации по въпросите в областта на защита на личните данни;
- Участва в подпомагането на комисията при осъществяване дейностите на Европейския комитет по защита на данните;
- Участва в подпомагането на комисията при осъществяването на контактите и взаимодействието й с национални и международни институции, по въпроси в областта на защитата на личните данни, както и при обмена на информация във връзка с изпълнението на задължения, произтичащи от международен договор, по който Република България е страна;
- Анализира опита и работата на международните организации и институции и чуждестранното законодателство, извършва проучвания по въпроси от международен характер и поддържа база данни актове и съдебна практика на Съда на Европейския съюз (ЕС) и Европейския съд по правата на човека по въпроси от областта на защитата на личните данни;
- Участва в изготвянето на предложения за участие в проекти и програми с национално и международно финансиране;
- Участва в проучването и подготовката на проектна документация, като следва установените процедури;
- Участва в проучването, анализирането и изготвянето на проектни предложения по програми с национално и международно финансиране, подготвя и съгласува проектна документация, съгласно изискванията на съответната конкретна програма, както и подпомага комисията при създаване на стратегически партньорства със сродни органи и организации от публичния и частния сектор в страната и чужбина;
- Участва в планирането, координирането и изпълнението на одобрените за финансиране проектни предложения, по които Комисията е бенефициент, включително оказва необходимото съдействие в процеса на мониторинг и контрол от страна на други държавни и европейски институции;
- Текущо изпълнява и други законосъобразни задачи, възложени от прекия ръководител.

4. Основна месечна заплата за длъжността – в границите 780 лв. до 2 500 лв., съобразно придобития професионален опит.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.
5. Начин на провеждане на конкурса:
- Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и такива, свързани с устройството и функционирането на КЗЛД.
- Интервю.

 
II. Общи условия за провеждане на конкурсите:
1. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
3. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
5. Копие от документ, удостоверяващ придобита юридическа правоспособност;
6. Копие от документ удостоверяващ владеене на английски език ниво B2
7. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива).
На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура..

2. Място и срок на подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София – 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, стая № 102 – деловодство или по електронен път на kzld@cpdp.bg в 10-дневен срок за прием на документи, считано от дата на обявяване в Портала за работа в държавната администрация- https://jobs.government.bg. Срокът изтича на 13.11.2023 в 17:00 часа.

3. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни, на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД - www.cpdp.bg
4. Информация за обявения конкурс да бъде публикувана в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в „Работа.бг”, на адрес https://www.rabota.bg/ – специализиран сайт за търсене на работа и на интернет страницата на КЗЛД.
 
Телефон за контакти: 02 9153-549Файлове за сваляне

Заявление за участие в конкурс (DOC)
Заявление за участие в конкурс (PDF)
Декларация по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (DOC)
Декларация по чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (PDF)
Длъжностна характеристика


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2