Български English Français
Начало » Започва експлоатацията на Шенгенската информационна система съгласно Регламент (ЕС) 2018/1861 и Регламент (ЕС) 2018/1862

Започва експлоатацията на Шенгенската информационна система съгласно Регламент (ЕС) 2018/1861 и Регламент (ЕС) 2018/1862

07.03.2023
Започва експлоатацията на Шенгенската информационна система съгласно Регламент (ЕС) 2018/1861 и Регламент (ЕС) 2018/1862
На 7 март 2023 г. започва експлоатацията на Шенгенската информационна система (ШИС) в съответствие с изискванията на Регламенти (ЕС) 2018/1861 и 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета. Тези законодателни актове определят осъвременените правила за създаването, функционирането и използването на ШИС. Повишава се ефективността и се засилват техническата и оперативната ефикасност на Системата. Разширява се използването ѝ чрез въвеждането на нови категории сигнали и функции. Освен това с третия законодателен акт от законодателния пакет относно Шенген Регламент (ЕС) 2018/1860 се установява нов вид сигнал за връщане на граждани на трети държави.
След влизането в сила на регламенти (ЕС) 2018/1860, (ЕС) 2018/1861 и (ЕС) 2018/1862 от края на 2018 г. Европейската комисията, държавите-членки на Европейския съюз и Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) допълват необходимите технически и правни договорености за прилагането на новите правила, както на централно, така и на национално равнище, за да могат да обработват данни и да обменят допълнителна информация съгласно тези правила. Независимо че правното основание за ШИС се състои от отделни инструменти, не се засяга принципа, че Шенгенската информационна система функционира като единна информационна система.
За да се осигури достатъчно време за въвеждането на необходимите правни, оперативни и технически мерки и договорености съгласно Регламент (ЕС) 2018/1861 и Регламент (ЕС) 2018/1862, изменените правила се прилагат на последователни етапи, съответно от 28 декември 2018 г., 28 декември 2019 г., 28 декември 2020 г. и 7 март 2023 г. Началото на прилагането на разпоредбите, които предвиждат най-сложните промени, оказващи цялостно въздействие върху техническото изпълнение и функционирането на ШИС, беше отложено по силата на специален механизъм, за да се гарантира, че са предприети необходимите подготвителни стъпки, позволяващи постоянното и непрекъснато функциониране на системата.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2