Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни с нови правомощия съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Комисията за защита на личните данни с нови правомощия съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

10.02.2023
 
На 27 януари 2023 г. 48-ото Народно събрание прие Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). Законът е обнародван в Държавен вестник, бр. 11 от 2023 г. и влиза в сила от 04.05.2023 г.
Със закона се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация. Законът въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, изменена с Регламент (ЕС) 2020/1503.
Основната цел на закона е гарантиране на ефективна защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.
В закона са предвидени задължения за създаване на канали за вътрешно и външно подаване на информация за нарушения, като законът определя КЗЛД да действа като централен орган за външно подаване на сигнали. Към настоящия момент действащата нормативна уредба предвижда съществуването на различни органи с правомощия за проверка на сигнали в различни сфери на публичния сектор. Определянето на единен централен орган е добър механизъм за справяне със съществуващата разпокъсаност на настоящата правна уредба по отношение на подаването на сигнали и повишаването на правната сигурност, за да се работи ефективно по недостатъчното подаване на сигнали и да се подобри прилагането на правото на Съюза и на българското законодателство във всички определени области, в които нарушенията могат сериозно да навредят на обществения интерес.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2