Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Минчо Танев

Съобщение до Минчо Танев

18.06.2021
 
На основание чл. 1, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс, уведомяваме Минчо Танев, в качеството му на подател на жалба № ППН-01-853/01.12.2020 г., че за да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Чл. 38а, ал. 2 от Закона за защита на личните данни предвижда, че не се разглеждат жалби, които не са подписани от подателя или от негов представител по закон или пълномощие.
С оглед обстоятелството, че жалбата е подадена по електронен път, без електронен подпис, в 3-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение жалбоподателят следва да потвърди жалбата, като я подпише със собственоръчен или електронен подпис. Изпращане на сканирано копие от жалбата не е валидно сезиране на Комисията за защита на личните данни.
Жалбите се подават в деловодството на КЗЛД с писмо (по пощата или куриер), по факс, по електронен път, ако са подписани с електронен подпис или по електронен път през Система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“.
При неизпълнение на дадените указания в срок, започнатото административно производство ще бъде прекратено.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личниКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings