Български English Français
Начало » Кариери » Комисия за защита на личните данни обявява конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Информационна и контролна дейност” към дирекция „Правно аналитична, информационна и контролна дейност”

Комисия за защита на личните данни обявява конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Информационна и контролна дейност” към дирекция „Правно аналитична, информационна и контролна дейност”

11.09.2020
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
 
СТАРШИ ЕКСПЕРТ -1 щатна бройка в отдел Информационна и контролна дейност, дирекция „Правно-аналитична, информационна и контролна дейност”, при следните условия:
 
1.     Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
 
-      Изготвяне на становища за одобряване на кодекси за поведение, за акредитиране на органи за наблюдение на кодекси за поведение и за акредитиране на сертифициращи органи.
-      Участие в извършването на периодичен преглед на издадените сертификати.
-      Изготвяне на становища в процедура по предварителна консултация по чл. 36 от Регламент ЕС 2016/679 и чл. 12, ал. 2 и чл. 65 от ЗЗЛД.
-      Изграждане, поддържане и предоставяне на информация от публичните и непубличните регистри на Комисията, както и от другите информационни фондове на Комисията.
 
2.     Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 
2.1.Минимални изисквания за заемане на длъжностите:
 
-        Образование висше, образователно-квалификационна степен – магистър;
-        Професионално направление „Социални, стопански и правни науки”;
-        Специалност- право;
-        Придобита юридическа правоспособност;
-        Минимален професионален опит 2 години в съответната област и/или в администрацията и/или минимален ранг – IVмладши;
 
2.2    Специфични изисквания за заемане на длъжността:
 
-        владеене на английски език на ниво минимум В1.
-        добри компютърни умения;
-        способност да работи конструктивно и ефективно в екип;
-        способност да работи под напрежение;
-        да познава нормативната уредба, специфична за дейността на Комисията.
 
 
3.       Размерът на основна месечна заплата за длъжността е в границите от 610 до 1850 лв., съобразно придобития професионален опит.
 
4.        Начин на провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
- практически изпит по английски език
 
 
5.     Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
 
-        Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл);
-        Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
-        Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация
-        Копие от документи за придобита юридическа правоспособност;
-          Копия от документите, удостоверяващи продължителността и сферата на професионалния опит;
-          Копия на документи, удостоверяващи владеенето на английски език.
 
6. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник в Комисията за защита на личните данни на адрес-гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, стая № 102 - деловодство, в 14-дневен срок от публикуване на обявата.
 
7. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъци или друга информация във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на Комисията за защита на личните данни на горепосочения адрес и на интернет страницата на КЗЛД - www.cpdp.bg
 
Телефони за контакти: 02 9153-549
 
 
 
 
 
                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:       /п/
 
                                                                                    ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

Файлове за сваляне

Заявление за участие в конкурс (DOC)
Заявление за участие в конкурс (PDF)
Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл (DOC)
Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings