Български English Français
Начало » Две години от началото на прилагане на Общия регламент относно защитата на данните

Две години от началото на прилагане на Общия регламент относно защитата на данните

26.05.2020
Две години от началото на прилагане на Общия регламент относно защитата на данните
На 25 май 2020 г. се отбелязва втората годишнина от прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, широко известен като GDPR. Регламентът е единен набор от правила на законодателството на ЕС, пряко приложим в държавите-членки на Съюза. В рамките на изминалите две години той се превърна в качествено нов еталон, по който се работи с лични данни в ЕС, и се утвърди като „златен стандарт” на глобално ниво в областта на поверителността.
В условията на цифровата трансформация на обществото и световната икономика Европейският съюз се стреми да запази челна позиция в сферата на защитата на личните данни, които са основен елемент на цифровата икономика и са от съществено значение за създаването на среда за реализиране на технологичната революция при пълно зачитане на правата на хората. Регламентът създава условия за разработване на заслужаващи доверие иновативни системи, като гарантира, че гражданите имат по-голям контрол върху личните си данни и са все по-добре осведомени за своите права.
На предприятията Регламентът предоставя възможности да извлекат максимална полза от цифровата революция, като същевременно гарантира доверието на гражданите. Спазването на Регламента помага на предприятията да повишат сигурността на своите данни и да използват неприкосновеността на личния живот като конкурентно предимство.
Регламентът гарантира свободния поток на лични данни между държавите-членки на ЕС. Извън Европа той създава възможности за насърчаване на потоци от данни въз основа на високи стандарти между държави, споделящи ценностите на ЕС. Все повече държави по цял свят приемат правила за защита на данните, като използват стандарта на ЕС в тази област като отправна точка. Това сближаване открива нови възможности за безопасни потоци от данни между ЕС и трети държави.
Регламентът предостави на националните органи за защита на данните повече правомощия за прилагане на правилата. Националните органи координират своите действия чрез новите механизми за сътрудничество в рамките на Европейския комитет по защита на данните, който, наред с друго, издава насоки относно ключови аспекти на GDPR, с цел постигане на съгласувано прилагане на правилата.
В своето съвместно изявление по случай втората годишнина от прилагането на Регламента, заместник-председателят на Европейската комисия по ценности и прозрачност - Вера Йоурова, и комисарят по правосъдието - Дидие Рейндерс, призовават държавите-членки да осигурят своите национални органи за защита на данните с адекватен човешки, финансов и технически ресурс, за да могат ефективно да прилагат своите правомощия в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings