Начало » По жалби » Съобщение до Силвия Ноева

Съобщение до Силвия Ноева

15.01.2020
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно - процесуалния кодекс и във връзка с жалба с рег. № ППН-01-1242 от 12.08.2019 г. уведомява госпожа Силвия Ноева, че в деловодството на Комисия за защита на личните данни, на адрес гр. София, бул. “Цветан Лазаров“ № 2, са оставени адресирани до нея документи/книжа по административна преписка № ППН-01-1242/12.08.2019 г. по описа на комисията, а именно писмо с рег. № ППН-01-1242(2019)#1 от 08.11.2019 г., което може да получи в едноседмичен срок от поставяне на съобщението на таблото в сградата на Комисията за защита на личните данни и на интернет страницата на комисията – www.cpdp.bg.
Документите/книжата се смятат за връчени с изтичане на срока за получаването им.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings