Начало » Кариери » Комисия за защита на личните данни обявява конкурс за вакантна длъжност

Комисия за защита на личните данни обявява конкурс за вакантна длъжност

07.01.2020
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА свободна позиция за ДЛЪЖНОСТТА
„ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ” в отдел „Административно-правно обслужване” към дирекция „Управление на ресурсите и административно-правно обслужване”.
 
1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
· приема, регистрира и изпраща в съответните структурни звена на Комисията входящата кореспонденция;
· води отчетност за получената и изпращана кореспонденция, като своевременно регистрира получената за деня кореспонденция;
· в съответствие с резолюцията организира и насочва предаването на документите до съответния служител за изпълнение;
· осигурява и подготвя технически материалите за заседанията на Комисията и приетите актове;
· подготвя приключената документация за изпращане до адресантите;
· води картотека за преминалите през деловодството документи и осъществява контрол върху сроковете за тяхното изпълнение;
· оказва съдействие при провеждане на заседанията на КЗЛД;
· архивира протоколите от заседанията на КЗЛД на електронен и хартиен носител;
· приема ежедневно обаждания на граждани и предоставя при необходимост поисканата от тях информация;
· отговаря за ежедневното разпределение на пресата;
· изпълнява и други конкретно възложени и свързани с длъжността задачи.
Размерът на основна месечна заплата за длъжността е в границите от 610 до 1300 лв., съобразно придобития професионален опит.
 
2. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
- Степен на образование – средно;
- Професионален опит – 2 години;
- Вид правоотношение – трудово;
- Да отговарят на изискванията на чл.107а от Кодекса на труда.
 
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата:
- Работа в екип;
- Познаване и работа с компютърни, информационни и комуникационни технологии и системи;
- Комуникативност.
 
Необходими документи:
- Заявление –  свободен текст;
- автобиография;
- декларация от лицето, че отговаря на изискванията на чл.107а от Кодекса на труда;
- копие от документи за придобито образование;
- копия от документите, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
 
Документите се подават в Комисията за защита на личните данни на адрес:
гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
стая № 102 – деловодство или по електронен път на kzld@cpdp.bg
 
Срок за подаване на документи – 24.01.2020 г. (петък) включително.
 
Лице за контакти: Анна Йорданова, телефон 02/ 9153549
 
КАНДИДАТИТЕ ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗА ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

 


Файлове за сваляне

Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (DOC)
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings