Начало » По жалби » Съобщение до Вероника Николова

Съобщение до Вероника Николова

16.12.2019
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с подаденото от Вас искане (жалба) с рег. № ППН-02-583 от 28.10.2019 г. с предмет неправомерно обработване на лични данни при видеонаблюдение, Комисията за защита на личните данни Ви уведомява, че в 7-дневен срок от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на настоящото съобщение, следва да потвърди искането си със собственоръчен или електронен подпис и да отстраните нередовности в същото, като посочите: пълното си име, адрес за кореспонденция, постоянен адрес, телефонен номер; данни за лицето, срещу което е подадено искането; адреса, на който се осъществява видеонаблюдението; и датата, на която сте узнали за осъществяваното му.
Уведомява г-жа Николова, че непотвърждаване на искането и неотстраняване на недостатъците в същото ще доведе до прекратяване на производството по горецитираното искане (жалба).
 Заявлението си г-жа Николова може да депозира на място в деловодството на Комисията, в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, по пощата или по електронен път с електронен подпис на адрес: kzld@cpdp.bg
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings