Български English Français
Начало » Европейската комисия публикува доклада от третия годишен преглед на „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”

Европейската комисия публикува доклада от третия годишен преглед на „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ”

24.10.2019
 
Нa 23 октомври 2019 г. Европейската комисия публикува своя доклад относно третия годишен преглед на функционирането на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (Щита). Решението за Щита е прието на 12 юли 2016 г., като рамката започна да функционира на 1 август 2016 г. Тя защитава основните права на всяко лице в ЕС, чиито лични данни се предават на сертифицирани дружества в САЩ с търговска цел, и установява правна яснота за предприятията, разчитащи на трансатлантическо предаване на данни. Понастоящем в рамката за защита на данните между ЕС и САЩ участват около 5 000 дружества.
Ежегодно Европейската комисия извършва преглед на споразумението, за да прецени дали то продължава да гарантира адекватно ниво на защита на личните данни. Първият и вторият годишен преглед се проведоха съответно през септември 2017 г. и октомври 2018 г. Тази година срещите и обсъжданията в рамките на третия преглед се състояха през септември 2019 г.
В доклада на Европейската комисия се потвърждава, че САЩ продължават да гарантират подходящо ниво на защита на личните данни, предавани съгласно споразумението от ЕС на участващите дружества в САЩ. От втория годишен преглед насам са направени редица подобрения във функционирането на рамката, както и назначения в ключови органи, свързани с нейния надзор и механизми за правна защита, като например омбудсмана по Щита за личните данни. В допълнение към назначаването на постоянен омбудсман са запълнени и последните две свободни длъжности в Надзорния съвет по въпросите на неприкосновеността на личния живот и гражданските свободи, с което се осигурява неговото функциониране в пълен състав за първи път от 2016 г.
Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заявява: „С около 5 000 участващи дружества Щитът за личните данни се превърна в успех. Годишният преглед е важна проверка за неговото функциониране. Ще продължим диалога по кибердипломация с нашите американски партньори, за да укрепим Щита, включително когато става въпрос за надзор, правоприлагане и, в по-дългосрочен план, за сближаването на нашите системи.
През 2019 г. прегледът се съсредоточи върху поуките, извлечени от практическото му прилагане и ежедневно функциониране. В доклада се отбелязва, че сред положителните развития е извършването от Министерството на търговията на САЩ на по-систематичен надзор, например чрез месечни проверки на извадка от дружества за това дали спазват принципите на Щита за личните данни. Действията по прилагане са се подобрили след като Федералната комисия по търговия е предприела правоприлагащи действия в седем случая, свързани с Щита. Отчита се, че все по-голям брой граждани на ЕС се възползват от правата си съгласно Щита и съответните механизми за правна защита функционират добре.
Въпреки това Комисията препоръчва да се предприемат някои конкретни стъпки за по-добро гарантиране на ефективното функциониране на Щита за личните данни на практика. Това включва по-нататъшно подобряване на процеса за (пре)сертифициране на дружествата, които искат да участват, като се съкрати неговата продължителност; разширяване на проверките за спазване на условията за участие, включително по отношение на неверни твърдения за участие в рамката; и разработване на допълнителни насоки за дружествата, свързани с данните за човешките ресурси. Комисията също очаква от Федералната комисия по търговия да засили разследванията си, свързани със спазването на материалноправните изисквания на Щита за личните данни, и да предостави на Комисията и на органите на ЕС за защита на данните информация за текущи разследвания.
Председателят на КЗЛД, Венцислав Караджов беше част от екипа от осем експерти, които Европейската комисия покани за да извършат независим одит на ефективността от прилагането на правилата за защита на личните данни в рамките на програмата „Щит за защита на личните данни.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2