Български English Français
Начало » КЗЛД се произнесе със становище относно запитвания на граждани касаещи оповестяването на резултатите от различни видове изпитни форми и обемът на информация, която трябва да бъде публикувана

КЗЛД се произнесе със становище относно запитвания на граждани касаещи оповестяването на резултатите от различни видове изпитни форми и обемът на информация, която трябва да бъде публикувана

05.04.2017
На редовно заседание, проведено на 05.04.2017 г., Комисията за защита на личните данни разгледа въпроси на граждани във връзка със Становище (№ П-1001/10.02.2016 год.) на Комисията, изразено през 2016 година по повод публичното оповестяване - на входа на училищата или интернет страниците им, на списъци с три имена на ученици и резултати от проведени оценявания на знанията им. Становището на Комисията е следното:
„Няма пречка списъците с разпределението на явяващите се деца по стаите на сградата, в която се провежда състезанието/олимпиадата, да бъдат поставени на подходящо място в сградата на съответното учебно заведение, доколкото те представляват техническа форма на подготовка на съответното състезание/олимпиада и имат за цел да улеснят разпределението на участниците в отделните помещения. За разлика от тези списъци, списъците с резултати от съответното състезание/олимпиада съдържат информация за демонстрираните знания и ниво на подготовка на отделните ученици. В комбинация с трите имена на участниците, въпросната информация недвусмислено идентифицира конкретните физически лица и като такава представлява „Обработване на лични данни” по смисъла на ЗЗЛД. Поради тази причина КЗЛД в становището си от 2016 г. е посочила няколко алтернативни възможности за публикуване на информацията, съобразени с общите принципи за защита на личните данни, предпочитанията на законните представители на учениците и най-удобните за заинтересованите лица механизми, позволяващи достъп до касаещата ги информация.
 Подписването на Декларация за информирано съгласие предполага желанието и съгласието на законните представители на участниците в състезания/олимпиади информацията за техните деца да бъде публично оповестена, без анонимизиране на имена или постигнати резултати. При наличие на такава декларация публичното оповестяване на резултатите на конкретния участник ще бъде изцяло в съответствие с правилата за законосъобразно обработване на лични данни.
 Включването в правилата за провеждане на състезанието/олимпиадата на условието за публично оповестяване на резултатите е допустимо и законосъобразно. Разбира се, при нежелание ученикът да фигурира с трите си имена, може да бъде предвидено в правилата за провеждане той/тя да фигурира с номер, под който да бъдат оповестени публично резултатите му. Това ще позволи всички участници в състезанието да бъдат включени в класирането и всеки ученик да знае как се е класирал.
 В допълнение, поради разнородната практика в различните учебни заведения и предвид значителния обществен интерес, КЗЛД счита, че Министерството на образованието и науката следва да предприеме необходимото за еднородно и трайно регламентиране с подзаконов нормативен акт на всички въпроси, свързани с предоставянето и публичното оповестяване на информация, съдържаща лични данни на ученици, в т. ч. резултати от изпити и класирания от олимпиади, състезания и др.“
Пълния текст на становището може да прочетете ТУК.
 

 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2