Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 131/20.06.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 131/20.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 131/2012 г.
гр. София, 17.12.2012 г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Мария Матева и Веселин Целков, в открито заседание, проведено на 28.11.2012 г. (Протокол № 44), на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж 131/20.06.2012 г., подадена от Х.Ц.П. срещу „Д.С. 2011” ЕООД.
Административното производство пред Комисията за защита на личните данни е образувано на основание чл. 38 от Закона за защити на личните данни.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, в която жалбоподателят твърди, че на 13.06.2012 г. е бил посетен в дома си от Н.Б. - данъчен инспектор от НАП – Район Сердика, който го е уведомил, че има сключен трудов договор с фирма „Д.С. 2011” ЕООД. Х.Ц.П. заявява, че тази фирма му е непозната, че не е сключвал трудов договор и никога не е работил в нея. Счита, че е извършена злоупотреба с личните му данни и моли Комисията за компетентна намеса по случая.
Към жалбата не са приложени доказателства.
Жалбата, подадена от Х.Ц.П. срещу „Д.С. 2011” ЕООД е съобразена с изискванията на КЗЛД съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежава „Д.С. 2011” ЕООД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
При извършена служебна проверка в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД е установено, че дружеството „Д.С. 2011” ЕООД не е подало заявление за регистрация съгласно разпоредбите на чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, съответно не е вписано е в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД и не е освобождавано по надлежния ред от регистрация.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В заседание на КЗЛД, проведено на 24.10.2012 г. (Протокол № 39), жалбата е обявена за допустима и насрочена за разглеждане по същество на 28.11.2012 г. Като страни в административното производство са конституирани жалбоподателя Х.Ц.П. и ответна страна - „Д.С. 2011” ЕООД в качеството му на администратор на лични данни.
В условията на служебното начало, с писма с изх. № П2955/05.07.2012 г. и № П4057/21.08.2012 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 36 от АПК от Националната агенция по приходите (НАП) и от Националния осигурителен институт (НОИ) са изискани становища, както и информация за сключени и прекратени трудови договори за лицето Х.Ц.П., както и други относими към случая доказателства.
В отговор, с писмо с вх. № П4137/31.08.2012 г. от НОИ е получена справка с наличните данни от Регистър на трудовите договори на НОИ относно актуалното състояние за лицето Х.Ц.П. от която е видно, че в регистъра е вписан трудов договор сключен с „Д.С. 2011” ЕООД на 01.12.2011 г. и прекратен на 01.06.2012 г.
С оглед изясняването на факти и обстоятелства по жалбата, повторно с писмо с изх. № П-5659/29.10.2012 г. на Председателя на КЗЛД, от НАП е изискана справка за регистрираните трудови договори за лицето Х.Ц.П.
От Националната агенция по приходите, с писмо с вх. № П-6319/26.11.2012 г. е предоставена информация от регистъра на НАП за сключените и прекратени трудови договори на Х.Ц.П.
С писма с изх. № П 2954/05.07.2012 г., № П 3881/13.08.2012 г. и № П 4062/21.08.2012 г. на Председателя на КЗЛД, на основание чл. 26 от АПК, „Д.С. 2011” ЕООД е уведомено за откритото административно производство по жалбата, като на основание чл. 36 от АПК е изискано становище, както и относими доказателства по жалбата. Писмата са изпратени както на адреса на управление на фирмата, така и на посочения в Търговския регистър адрес за кореспонденция с НАП. Видно от известията за доставяне, писмата не са потърсени от получателя, предвид на което администраторът на лични данни е уведомен по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК.
С писмо с изх. № П4052/21.08.2012 г. на Председателя на КЗЛД, жалбоподателят е уведомен за предприетите действия и е изискана информация дали е сезирал други органи по случая. В проведен разговор по телефона (Протокол с изх. № ПР-124/18.10.2012 г. г-н Х.Ц.П. заявява, че не е сезирал други органи, че поддържа жалбата си срещу „Д.С. 2011” ЕООД.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на този закон.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 3 от Закона личните данни следва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
Преценката относно основателността на жалбата следва да се обвърже с наличие на неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя.
За откритото заседание на Комисията за защита на личните данни за разглеждане на жалбата по същество, проведено на 28.11.2012 г. (Протокол № 44), страните - редовно уведомени, не се явяват, не изпращат процесуални представители.
В чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на личните данни е гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратора на лични данни, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 3 от Закона, личните данни следва да бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
Жалбата е насочена срещу злоупотреба с личните данни на жалбоподателя, изразяваща се в регистрирането на трудов договор без знанието и съгласието му. По смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД „употреба” на лични данни представлява обработване на лични данни.
Жалбата е насочена срещу регистрирането на трудов договор от „Д.С. 2011” ЕООД без знанието и съгласието на жалбоподателя.
В чл. 4 от Закона за защита на личните данни се съдържат императивни разпоредби, в които законодателят е указал в кои случаи е допустимо обработването на лични данни. „Д.С. 2011” ЕООД в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД, е задължен да обработва личните данни на физическите лица само в случаите, когато е налице поне една законова предпоставка. Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост за обработване на свързаните с него лични данни.
Жалбоподателят не се е съгласявал и не е подписвал трудов договор с „Д.С. 2011” ЕООД. Видно от справката, приложена към писмо с вх. № П 4197/31.08.2012 г. от Националния осигурителен институт, в Регистъра на трудовите договори на НОИ е вписан трудов договор, сключен на 01.12.2011 г. между Х.Ц.П. и „Д.С. 2011” ЕООД и прекратен на 01.06.2012 г. Този факт се потвърждава и от предоставената от Националната агенция по приходите Справка на всички подадени уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ, от която е видно, че за лицето Х.Ц.П. от „Д.С. 2011” ЕООД е подадено уведомление за сключен на 01.12.2012 г. и прекратен на 01.06.2012 г. трудов договор. От изложеното следва, че е налице обработване на личните данни на жалбоподателя от администратора на лични данни, което обаче е неправомерно, тъй като липсва съгласието на лицето, по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. Въпреки предоставената възможност, дружеството не изразява становище, както и не ангажира доказателства за наличието на валиден трудов договор с жалбоподателя.
В конкретния случай, от събраните в хода на администрантивното производство доказателства е установено, че не е налице условие за допустимост на обработване на личните данни на г-н Х.Ц.П., тъй като между жалбоподателя и „Д.С. 2011” ЕООД не съществува сключен трудов договор и не е възникнало трудово правоотношение между страните. От анализа на приложените писмени доказателства по жалбата е установено, че дружеството обработва по смисъла на § 1 от ДР на ЗЗЛД свързаните с жалбоподателя лични данни без наличие на валидно правно основание фирмата да ги притежава и обработва, с които действия е нарушен чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.
Съгласно чл. 17 от Закона за защита на личните данни, задължение на администратора на лични данни е да подаде заявление за регистрация към КЗЛД преди да започне да обработва лични данни. Видно от справка с вх. № П 2897/04.07.2012 г., извършена от отдел „Регистър и архив” към КЗЛД, както и от извършената служебна проверка, към настоящия момент от „Д.С. 2011” ЕООД не е подавано заявление, съответно не е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри към КЗЛД, както и не е освобождавано по надлежния ред от регистрация. Следователно „Д.С. 2011” ЕООД не е изпълнило задължението си за регистрация към КЗЛД, с което е нарушен чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти от значение по случая, имайки предвид представените писмени доказателства и становища, Комисията приема, че разгледана по същество жалбата е основателна.
При определянето на размера на административните наказания Комисията за защита на личните данни се съобрази с характера и степента на нарушенията и обществените отношения, които те засягат. Взе предвид обстоятелството, че настоящите наказания са първи за дружеството „Д.С. 2011” ЕООД,  както и факта, че с действията са увредени правата по Закона за защита на личните данни на едно физическо лице.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 42, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ :
1. Уважава жалба с рег. № Ж 131/20.06.2012 г., подадена от Х.Ц.П. срещу „Д.С. 2011” ЕООД.
2. Налага на „Д.С. 2011” ЕООД, ЕИК: *****, със седалище и адрес на управление: с. К., Област София, Община Столична, *****, представлявано от В.И.Д.:
- административно наказание - имуществена санкция в размер на 23 000 лв. (двадесет и три хиляди лева)за това, че дружеството „Д.С. 2011” ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва личните данни на Х.Ц.П. без наличие на изричното му съгласие, с което е нарушен чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни;
- административно наказание - имуществена санкция в размер на 2 300 лв. (две хиляди и триста лева)за това, че дружеството „Д.С. 2011” ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични даннибез да е подало заявление за регистрация към Комисията за защита на личните данни, с което е нарушен чл. 17, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
След влизане в сила на решението, сумата по наложените наказания да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София - 1431, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15 или преведени по банков път:
Банка  БНБ- ЦУ
IBAN:  BG18BNBG96613000158601
BIC  BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж 131/20.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings