Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № 1925/ 20.03.2012 г.

Решение по жалба рег. № 1925/ 20.03.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ 1925/2012 г.
София, 18.12.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 10.10.2012 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа по същество жалба с рег. №1925/20.03.2012г., подадена от М.К.А. срещу „С.В.” АД и „Е.М.” ООД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от ПДКЗЛДНА са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна. С решение на КЗЛД, взето на закрито заседание, проведено на 11.07.2012г., жалбата е обявена за допустима, като ответна страна в административното производство е конституирана „С.В.” АД, а като заинтересована „Е.М.” ООД.
М.К.А. сезира Комисията с жалба, в която твърди, че фирма „Е.М.” ООД, която е наета от „С.В.” АД от месец август 2011г. осъществява контакти по телефона с нея и с наемателите й за неизплатени задължения. Госпожа М.К.А. сочи, че именно по отношение за задълженията има образувано гражданско дело от нея срещу „С.В.” АД с твърдение, че не дължи исканите суми за потреблението на вода.
Жалбоподателката твърди, че в чл.63 от Общите условия на „С.В.” АД, чл.63 е предвидено, че предоставянето на личните данни на трети лица от водоснабдителното дружество ще се извършва само след наличието на изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят личите данни. Госпожа М.К.А. категорично заявява, че никога не е давала съгласието си на „С.В.” АД да предостави личните й данни на трето лице.
Към жалбата като доказателство е приложено писмо изх.№81531359/21.12.2011г. на „Е.М.” ООД до М.К.А.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от „С.В.” АД и от”Е.М.” ООД.
От жалбоподателката е изискана допълнителна информация за номера на образуваното по нейна инициатива гражданско дело и съда пред който то е висящо.
„Е.М.” ООД е представил писменото си становище, в което сочи, че на основание сключен договор №4975 за събиране на просрочени вземания на длъжници на „С.В.” АД от 09.11.2010г. му е възложено да извършва извънсъдебни действия за събиране на валидни и изискуеми вземания. Изпълнението по договора се осъществява чрез изпращането на информационни писма и/или телефонни разговори и/или чрез личен контакт. Случаят на госпожа М.К.А. е възложен на 26.10.2011г. на дружеството, като негови служители са се свързали с нея и са я уведомили за натрупаните задължения към „С.В.” АД. Информацията, която „С.В.” АД предоставя по отношение на длъжниците си на фирмата за събиране на вземания е в обем: името на клиента, адрес на имота, който е водоснабден, адрес за кореспонденция, размер на просроченото и текущо задължение, както и информация за телефонния номер.
В становището се сочи още, че съгласно сключеният договор със „С.В.” АД, за събиране на просрочени задължения, на жалбоподателката е изпратено напомнително писмо и е проведен телефонен разговор. Съгласно сключеният договор, „Е.М.” ООД е поело задължението да осъществява контакт с длъжниците абонати на водоснабдителното дружество поне веднъж месечно и в тази връзка дружеството приема, че твърденията на жалбоподателката за непрекъснато осъществяване на контакти с нея за неоснователни и недоказани. Дружеството за събиране на вземания сочи, че за него е налице правно основание да обработва свързаните с абонатите на „С.В.” АД лични данни, а именно наличието на законен интерес, както на администратора на лични данни, така и на фирмата подпомагаща, събирането на неизплатените му вземания.
Към становището се прилагат: удостоверение за регистрация на дружеството, като администратор на лични данни, пълномощно и копие от становището за другата страна.
„С.В.” АД е депозирала писменото си становище на 17.04.2012г. в деловодството на Комисията. Изразяват се мотиви за неоснователност на жалбата. Сочи се, че в базата данни на дружеството на името на М.К.А. е регистрирана индивидуална партида за имот, находящ се в ж.к. Лагера. Водоснабдителното дружество приема, че е налице валидно правоотношение във връзка с предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги. На 24.09.2002г. в дружеството е постъпило запитване от страна на жалбоподателката за пломбирането на студения и топлия водомер и отчитането им, като са предоставени телефонни номера на стационарен пост и мобилен такъв. „С.В.” АД твърди, че към момента госпожа М.К.А. дължи на дружеството за потребената от нея услуга, сума в размер на 745 лв. и уточнява, че по индивидуалната й партида не е постъпвало плащане от 12.02.2010г. В становището се сочи още, че съгласно чл.63 от Общите условия на дружеството, срещу които жалбоподателката не е възразила в предвидения, съгласно чл.11, ал.8 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги /ЗРВКУ/ срок, с влизането им в сила, потребителят се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат използвани във връзка с фактическите отношения по предоставянето на ВиК услуги. Цитираната разпоредба урежда отношенията между длъжниците на водоснабдителното дружество, в частност с жалбоподателката и предоставянето на свързаните с нея лични данни на трети лица, за събиране на дължимите суми.
Излагат се доводи от страна на „С.В.” АД за наличието на правно основание на „Е.М.” ООД да обработва свързаните с жалбоподателката лични данни, тъй като на собствено основание е регистрирано като администратор на лични данни, както и отношенията между администратора на лични данни и обработващия лични данни са писмено регламентирани. Подчертава се, че съгласно трайната практика на Комисията, телефонният номер не попада в обхвата на легалната дефиниция на понятието „лични данни”.
Опровергава се твърдението на жалбоподателката, че е завела иск срещу „С.В.” АД по повод дължимите суми и се сочи, че дружеството е получило призовка за дело, образувано по молба на лицата И.М.Б. и Н.А.В., легитимиращи се като наематели на водоснабденият имот. Посочва се, че обажданията до жалбоподателката са осъществени, преди дружеството да е получило призовката за образуваното гражданско дело по повод дължимите суми.
Към становището се прилагат: заверено копие от договора между „С.В.” АД и „Е.М.” ООД, заверено копие от общите условия за предоставяне на ВиК услуги и заверено копие от съобщение по гр.д.№5386/2012г.
В изпълнение на дадените й указания, госпожа М.К.А. предоставя информация за номера на образуваното по нейна инициатива гражданско дело пред Софийски районен съд. Уведомява Комисията, че делото е висящо, поради което не може да представи съдебно решение и прилага като доказателство за наличието на образувано дело, копие от исковата молба до съда.
„С.В.” АД допълнително представя като доказателства към административната преписка, констативен протокол от 15.11.2011г. и договор 5422/06.04.2012г.
Софийски районен съд, представя в изпълнение на дадените му указания, определение от 03.05.2012г. по гр.д.№5386/2012г., с което прави доклад по предявените пред него искове, насрочва открито заседание на 13.06.2012г. и допуска изслушването на съдебно-счетоводна експертиза.
На редовно заседание на КЗЛД, проведено на 25.07.2012г., жалба рег.№1925/20.03.2012г., подадена от М.К.А. срещу „С.В.” АД и „Е.М.” ООД е докладвана по нейната основателност. След извършена преценка на събраните доказателства и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, Комисията е взела решение за отлагане разглеждането на жалбата.
„С.В.” АД е задължена да предостави документи и доказателства за наличието на договорни отношения с жалбоподателката – от кога и в какъв обем е предоставила на „Е.М.” ООД  личните данните на жалбоподателката.
„Е.М.” ООД е задължен да представи доказателства, по какъв начин, кога и какъв обем лични данни са били предоставени за жалбоподателката от „С.В.” АД за събиране на просрочените задължения.
В изпълнение на решението на Комисията за представянето на допълнителни доказателства, „С.В.” АД, уточнява в писмена молба, че жалбоподателката е клиент на дружеството от 01.08.2002г. на посочената дата на името на М.К.А. е регистрирана индивидуална партида, за водоснабден имот, находящ се в гр. София, ж.к. Лагера. От датата на регистрирането на партидата, лицето е придобило качеството на клиент на „С.В.” АД. На 24.09.2002г. при посещение на Център за обслужване на клиенти „Зона Б-5” е подадена устна заявка за пломбиране на водомер и отчет на същия, като е оставен телефонен номер за връзка. Телефонният номер за връзка е същият, който е оставен при подаване на документите за регистрирането на индивидуалната партида, но е предоставен и допълнителен номер. Ответното дружество дава отговор на поставеният въпрос за представянето на доказателства за наличието на договорни взаимоотношения. Уточнява, че между жалбоподателката и „С.В.” АД са налице трайно установени фактически отношения, свързани с предоставянето и ползването на ВиК услуги. Съгласно чл.1, ал.2, т.2 от Наредба №9/1994г. за ползване на водоснабдителните и канализационни системи /отм./, лицето е имало качеството на абонат на ВиК предприятието. Впоследствие, съгласно чл.3, ал.1, т.2, предложение 1 от Наредба №4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите за ползване на водоснабдителни и канализационни системи, жалбоподателката има качеството на потребител на ВиК услуги. С влизането в сила на Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на оператор „С.В.” АД и до настоящият момент, отношенията между жалбоподателката и дружеството, се уреждат съгласно разпоредбите на ОУ. В тази връзка ответното дружество приема, че е налице валидно облигационно отношение с госпожа М.К.А. В допълнителното становище се сочи, че съгласно разпоредбата на чл.63 от действащите Общи условия на „С.В.” АД е разписано, че с влизането в сила на общите условия, потребителят дава съгласието си, предоставените на ВиК лични данни да бъдат използвани във връзка с фактическите отношения по предоставянето на ВиК услуги. Сочи се, че жалбоподателката не е възразила срещу цитираната клауза в предвидения в чл.11, ал.8 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги срок. Към молбата са приложени Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите на ВиК оператор „С.В.” АД.
„Е.М.” ООД в изпълнение на решението на КЗЛД от 25.07.2012г. е приложило извлечение от възлагателен файл, с който „Е.М.” ООД е натоварен със събирането на просроченото задължение на госпожа М.К.А. Уточнява се, че към момента на депозирането на молбата, случаят на жалбоподателката е архивиран, а личните й данни са изтрити от програмният продукт.
Комисията приема, че жалбата е процесуално допустима, поради следните съображения:
В чл.38, ал.1 от ЗЗЛД е определен преклузивен срок, в който физическото лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни. От изложените в жалбата твърдения и от приложените към нея доказателства може да се приеме, че жалбата е подадена в срок.
Съгласно чл.27, ал.2 от АПК административният орган е длъжен да провери при постъпване на искането предпоставките за допустимостта на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „С.В.” АД, а „Е.М.” ООД се явява обработващ лични данни. „Е.М.” ООД на собствено основание е администратор на лични данни. В конкретният случай, обработването на свързаните с жалбоподателката лични данни му е възложено от „С.В.” АД, от което следва, че обработването на данните е извършено в качеството на обработващ, а не на администратор на лични данни.
Двете дружества са изпълнили задължението си по чл.17 от ЗЗЛД, като са подали заявление за регистрацията като администратор на лични данни.
С чл. 1, ал. 2 от ЗЗЛД се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Обработването на лични данни от страна на администратор на лични данни, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗЗЛД, следва да бъде законосъобразно и добросъвестно. В чл.4, ал.1 от ЗЗЛД са определени условията при наличието на които е допустимо обработването на лични данни. Едно от тези условия е изрично съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните.
Жалбоподателката има правен интерес да сезира Комисията за защита на личните данни и да потърси защита на нарушените си права.
От събраните по административната преписка доказателства, Комисията установи следната фактическа обстановка:
„Е.М.” ООД на 21.12.2011г. е изпратило уведомително писмо на М.К.А., с което я уведомява, че дружеството има сключен договор със „С.В.” АД и в изпълнение на този договор е натоварено да извърши действия да събере дължимата от нея сума в размер на 617.15 лв.
Към административната преписка липсват конкретни доказателства, от които да се установи, че между водоснабдителното дружество и жалбоподателката има договорни отношения по повод предоставянето на услуги за водоснабдяване и канализация. От събраните доказателства косвено се установява, а и не е спорно между страните, че госпожа М.К.А. е собственик на водоснабден имот в ж.к. Лагера, за който имот е претендираната от „С.В.” АД неиздължена сума.
Госпожа М.К.А. твърди в жалбата си, че е завела гражданско дело срещу „С.В.” АД за претендираните от дружеството суми. Видно от приложената от нея искова молба, същата не е подадена от жалбоподателката, а от И.М.Б. и Н.А.В. В исковата молба се сочи, че двете лица, от чието име е подадена са наемателки от 2009г. на жилище, предоставяно под наем от М. и С.А.
Комисията приема за установено, че "С.В." АД не доказа в административното производство, че има договорни взаимоотношения с жалбоподателката, което е условие за допустимост при обработване на личните й данни. Администраторът на лични данни е заявил, че води регистър с личните данни на своите клиенти. За личните данни съдържащи се в този регистър липсват доказателства в насока, че за администратора е налице правно основание, на което ги обработва. Комисията приема на база събраните доказателства, че абонатите на дружеството не са индивидуализирани, респективно личните данни не са актуални. Тези правни изводи произтичат от факта, че "С.В." АД обвързва наличието на договорни взаимоотношения с госпожа М.К.А. посредством Общите условия за предоставянето на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „С.В.” АД.
В чл.1 от Общите условия са регламентирани отношенията между водоснабдителното дружество и потребителите на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги. В чл.2 от Общите условия е дадено определение на понятието „потребители на ВиК услуги. Потребители на водоснабдителни и канализационни услуги са: юридически или физически лица – собственици или ползватели на имоти, за които се предоставят ВиК услуги, юридически или физически лица – собственици или ползватели на имоти етажна собственост и др. Определено е още, че потребител е наемател на имот, за който се предоставят ВиК услуги. Тези формулировки на понятието потребител са твърде широки и не може от тях да се определи с точност, кой е потребител на предоставяните от "С.В." АД, а камо ли чрез тях да се докаже наличието на едно облигационно отношение.
От събраните по административната преписка доказателства се установява, че твърдението за натрупани задължение към водоснабдителното дружество са направени от наемателите на жалбоподателката, които от своя страна са образували дело по повод търсените от тях суми. "С.В." АД е предоставил личните данни на жалбоподателката на фирма за събиране на вземания, а не на нейните наематели. На основание изложеното, Комисията приема, че ответната страна не е индивидуализирала по безспорен начин клиентите си – потребителите си.
Администраторът на лични данни не е изпълнил задължението си вменено му в чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД. Комисията установи, че "С.В." АД не е предоставила информация на клиентите си относно, данните, които идентифицират администратора и неговия представител; целите на обработването на личните данни; получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните. Липсва и информация за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни. Неизпълнението на посочените законови задължения за администратора на лични данни, представлява административно нарушение.
В § 1 от ДР на ЗЗЛД се съдържа легалната дефиниция на „обработване на лични данни”, което представлява всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
Предоставянето на личните данни на М.К.А. от "С.В." АД на „Е.М.” ООД е действие по обработване на лични данни по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗЗЛД.
Предоставянето на данните е извършено в разрез с едни от основните принципи, на които следва да се основана обработването на лични данни, а именно, обработването да не се извършва допълнително, спрямо целите за които са събрани личните данни и обработването да е несъвместимо с тези цели. Нарушението на посоченият принцип е административно нарушение на ЗЗЛД.
С настоящето решение Комисия за защита на личните данни установи по безспорен начин, че "С.В." АД на 26.10.2011г. /датата на възлагане на събирането на вземаните на госпожа М.К.А. на „Е.М.” ООД/ е обработила свързаните с М.К.А. лични данни чрез предоставянето им на дружество за събиране на вземания в нарушение на принципа на съразмерност при обработването на данните. Личните данни на жалбоподателката са събрани с цел, че притежаваният от нея недвижим имот е водоснабден и по силата на Общите условия на "С.В." АД тя се явява потребител на услугата, която предоставя дружеството. Предоставянето на личните данни на фирма за събиране на вземания е допълнително обработване на личните данни спрямо посочената цел и този вид обработване е несъвместим с нея. С тези си действия администраторът на лични данни е нарушил разпоредбата на чл.2, ал.2, т.2 от ЗЗЛД, което действие е нарушение по смисъла на Закона и подлежи на санкциониране.
Комисията установи още, че "С.В." АД не е изпълнила задължението си по чл.19, ал.1, т.3 от ЗЗЛД да предостави на М.К.А. информация за получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните й данните, което от своя страна съставлява административно нарушение.
Комисията установи, че деянията не са извършени при условията на неизбежна отбрана или крайна необходимост, поради което представлява административно нарушение.
Размерите на наложените наказания за извършените две административни нарушения са съобразени от Комисията  със събраните по административната преписка доказателства са определени над законоустановеният минимум, с оглед утежняващите обстоятелства. За нарушението на чл.19, ал.1, т.3 от ЗЗЛД утежняващото обстоятелство е факта, че администраторът на лични данни не е изпълнил задължението си по цитираната правна норма, както по отношение на жалбоподателката, а така и по отношение на всичките си абонати. От изложеното следва, че с този вид нарушение са накърнени правата на голям кръг от физически лица, които са абонати на водоснабдителното дружество. Утежняващото обстоятелство за другият вид нарушение е аналогичен на нарушението по чл.19, ал.1, т.3 от ЗЗЛД.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в процесуалното производство, съгласно чл.7 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), изискващ наличието на установени действителни факти от значение за случая, имайки предвид представените писмени доказателства и изразени становища, Комисията приема, че разгледана по същество жалбата е основателна, поради което на основание чл. 10 ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД и чл.38, ал.2 във връзка с чл. 42, ал. 1 и чл.42, ал.3 от Закона за защита на личните данни,
РЕШИ :
1.Уважава жалба с рег.№1925/20.03.2012г., подадена от М.К.А. срещу „С.В.” АД и „Е.М.” ООД.
2. Налага на „С.В.” АД, ЕИК *****, представлявано от Г.П. и Ж.Е.А.С., имуществена санкция в размер на 48 000 /четиридесет и осем хиляди/ лв. за нарушение на чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД.
3. Налага на „С.В.” АД, ЕИК *****, представлявано от Г.П. и Ж.Е.А.С., имуществена санкция в размер на 15 200 /петнадесет хиляди и двеста/ лв. за нарушение на 19, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд – София град.
След влизане в сила на настоящето решение в сила, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, гр. София, бул. “Акад. Иван Гешов”-№ 15 или преведена по банков път: Банка  БНБ- ЦУ IBAN:  BG18BNBG96613000158601 BIC  BNBGBGSD - Комисия за защита на личните данни, Булстат 130961721.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № 1925/ 20.03.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2