Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2012 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи приложението на ЗЗЛД във връзка с предоставяне на информация относно спечелилите конкурсите, проведени от Столична община за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи приложението на ЗЗЛД във връзка с предоставяне на информация относно спечелилите конкурсите, проведени от Столична община за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П916/2012 г.
гр. София, 09.05.2012г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П916/23.04.2012 г. от Й. – кмет на Столична община за становище на Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи приложението на Закона за защита на личните данни във връзка с предоставяне на информация относно спечелилите конкурсите, проведени от Столична община за отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти и атракционни съоръжения.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венета Шопова, Валентин Енев и Веселин Целков на заседание, проведено на 09.05.2012 г., разгледа искане с вх. № П916/23.04.2012 г. от Й.Ф. – кмет на Столична община, с което информира, че до нея в качеството й на кмет на Столична община, е постъпило искане от общински съветник в Столичен общински съвет (СОС), относно конкурсите, проведени от Столична община за отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти и атракционни съоръжения.
Изискана е следната информация:
- пълен списък с явилите се фирми, кандидатствали за обектите;
- списък на спечелилите фирми, наемите, които ще плащат и причините да бъдат одобрени.
Посочва се, че наред със страните, срока и предмета на договорите, цената е определящ елемент от съдържанието на договорите за наем.
По повод посоченото, кметът на Столична община се обръща към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за компетентно становище дали исканите сведения съдържат лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и дали обявяването на стойностите на договорите няма да представлява разкриване на лични данни, касаещи икономическата идентичност на физическите лица, предвид факта, че сред спечелилите конкурсите има и еднолични търговци.
Във връзка с изразяване на становище по изложения казус, следва да се анализира приложното поле на ЗЗЛД и субектите, които попадат под закрилата на този закон.
Съгласно чл.1, ал.1 от ЗЗЛД, законът урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на ЗЗЛД е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните (чл.1, ал.2 от ЗЗЛД).
В писмото на кмета на Столична община се посочва, че сред спечелилите конкурсите има еднолични търговци и поради това обстоятелство се поставя въпросът дали обявяването на стойностите на договорите с тези търговци няма да представлява неправомерно обработване на лични данни, касаещи икономическата идентичност на физическите лица – търговци.
Независимо от обстоятелството, че едноличните търговци са физически лица, не може да се приеме, че в случаите, в които тези лица упражняват търговска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), техните данни попадат под защитата на ЗЗЛД. Законодателят е предвидил свобода на избор относно правно организационната форма, чрез която търговецът да упражнява своята търговска дейност и да участва в гражданско-правния оборот.
В случай, че защитните механизми на ЗЗЛД се прилагат по отношение на едноличните търговци, когато по занятие извършват някоя от посочените в чл.1 от ТЗ сделки, това би довело до значително затрудняване на взаимоотношенията с контрагентите им, както и блокиране на цялостната им търговска дейност.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал.1, т 4 от ЗЗЛД Комисията за защита на лични данни изразява следното  
 СТАНОВИЩЕ:
Приложното поле на Закона за защита на личните данни не се отнася за случаите, в които едноличните търговци упражняват търговска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон. В тези хипотези едноличните търговци участват в гражданско-правния оборот на общо основание, наред с другите видове търговци, посочени в Част втора от Търговския закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Валентин Енев /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи приложението на ЗЗЛД във връзка с предоставяне на информация относно спечелилите конкурсите, проведени от Столична община за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings