Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2010 г. » Решение по жалба вх. №10328/ 02.11.2010 г.

Решение по жалба вх. №10328/ 02.11.2010 г.

РЕШЕНИЕ
№ 10328/2010 г.
София,27.12.2010г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев и Мария Матева, на редовно заседание, проведено на 16.12.2010г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа жалба с рег. №10328/ 02.11.2010 г., подадена от Б.Т.Ц. срещу „Х.А.А.А.” ООД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба рег.№10328/02.11.2010г., подадена от Б.Т.Ц. за това, че на 03.10.2010г. му е отнет неправомерно от владение лек автомобил марка „Мерцедес”. Жалбоподателят сочи, че е сключил договор за лизинг за отнетия му автомобил с „Х.А.А.А.” ООД. В жалбата се твърди, че автомобилът е отнет от служители на фирма, с която лизингодателят имал взаимоотношения. В отнетия автомобил се намирали движими вещи и фирмени документи на жалбоподателя. В жалбата се излагат доводи за взаимоотношенията на жалбоподателят с ответната страна по повод сключения договор за лизинг и извършените нарушения на договора от страна на „Х.А.А.А.” ООД. Жалбоподателят твърди, че ответната страна неправомерно е предоставила свързаните с него лични данни без съгласието му на трето лице „Е.Е.”. Не е уточнено в жалбата, кои от личните данни на господин Б. са предоставени на третото лице.
Б.Т.Ц. иска от Комисията да извърши проверка на изнесените от него факти и при установяване на извършено нарушение на разпоредбите на ЗЗЛД, да наложи административно наказание на ответната страна.
Към жалбата са представени следните документи: договор за финансов лизинг №530101036, техническа спецификация към договора за лизинг, пълномощно от 03.09.2008г., уведомително писмо изх.№2936/ 30.09.2010г., номер на подаден заявителски материал от 30.09.2010г. в 07 РПУ на СДВР, договор за заместване на страна по договор от 17.06.2008г., оферта за автомобил, копие от талона на автомобила и пълномощно от 27.10.2010г. на нотариус Я.Н.
В условията на служебното начало, залегнало в Административно процесуалния кодекс и на основание чл.36, ал.2 от същия закон е изискано становище от ответната страна в административното производство.
На 19.11.2010г. в деловодството на КЗЛД е постъпило становище от „Х.А.А.А.” ООД. В него се посочва, че дружеството е сключило с жалбоподателя договор за финансов лизинг. Сочи се, че в Общите договорни условия към договора за финансов лизинг е уговорено между страните, че лизингополучателят се съгласява, в рамките на обработването на личните му данни от страна на лизингодателя, да ги съхранява и предава на трети лица в рамките на законовите задължения за придобиване на средствата по договора. Ответната страна е сключила договор със „С.Е.” ЕООД за събиране на задължения по сключените договори като е уточнено, че фирмата изпълнител също е администратор на лични данни. „Х.А.А.А.” ООД навежда доводи, че обработването на личните данни на жалбоподателите е извършено при наличието на две от условията за допустимост на обработване на данните, т.2 и т.3 от чл.4 ЗЗЛД, поради което не е извършено нарушение на закона. Твърди се, че личните данни са използвани за точно определена и конкретна цел – договора за финансов лизинг.
Към становището по жалбата е представено копие от сключения с жалбоподателя договор за финансов лизинг, удостоверение на КЗЛД, за вписване в регистъра на администраторите на лични данни.
В допълнение на представените към административната преписка доказателства, ответната страна е приложила и договора, сключен между нея и „С.Е.” ООД.
С молба от 02.12.2010г., депозирана по преписката, С.Б. в качеството му на пълномощник заявява, че оттегля подадената от Б.Т.Ц. жалба срещу „Х.А.А.А.” ООД и моли Комисията да прекрати образуваното пред нея административно производство. Към молбата е приложено пълномощно от 27.10.2010г. заверено от нотариус Я.Н. С представеното пълномощно се дават следните права на С.Б.: да представлява упълномощителя пред Комисия за защита на личните данни, като подава жалби, молби възражения, както и всякакви други документи и да получава документи. Пълномощното е безсрочно и следва да се тълкува изцяло в полза на упълномощителя. Комисията приема, че упълномощителят е дал право на упълномощеният да извършва действия по оттегляне на подадената жалба. По административната приписка липсват доказателства, от които да се установи, че пълномощието на С.Б. е оттеглено, поради което КЗЛД приема, че господин Б. има представителната власт да оттегли жалбата на Б.Т.Ц.
Комисия за защита на личните данни констатира, че молбата за оттегляне на жалбата, съдържа всички законово изискуеми се реквизити и с нея е изразена безусловната воля на С.Б. за десезиране на Комисията.
Във връзка с изложеното и на основание чл.56, ал.1 от АПК, Комисията,
 
РЕШИ:
Прекратява административното производство, образувано по жалба с рег.№10328/02.11.2010г. от Б.Т.Ц. срещу „Х.А.А.А.” ООД.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Върховен административен съд на Република България.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Eнев /п/
Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба вх. №10328/ 02.11.2010 г. (DOC)
Изтегли файла Решение по жалба вх. №10328/ 02.11.2010 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings