Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2009 г. » Решение по жалба с вх .№ Ж - 53/29.06.2009

Решение по жалба с вх .№ Ж - 53/29.06.2009

РЕШЕНИЕ
№ 53/ 09.12.2009 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 09.12.2009 г., на основание чл. 10 ал. 1 т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж-53/29.06.2009 г., подадена от Е.П.Б.-Л. срещу «БТК» АД и ПП Българска социалистическа партия.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
В чл.30, ал.1 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушения на техните права по ЗЗЛД. Жалбата отговаря на нормативно установените изисквания, поради което се явява редовна.
Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, при наличие на правен интерес.
С решение на Комисията за защита на личните данни, взето на заседание, проведено на 21.10.2009г. е прието, че жалбата е процесуално допустима.
Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защита на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качество на администратори на лични данни, по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от ЗЗЛД. Тоест, това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на която следва да се прецени допустимостта на жалбата. В конкретния случай, Комисията е приела, че жалбата е насочена «БТК» АД и ПП БСП, които са администратори на лични данни по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД.
Жалбоподателката сезира Комисията с оплакване, че на 06.06.2009г. по време на предизборната кампания за евродепутати в Европейски парламент на домашния й телефон е получила съобщение, с което я призоват да гласува за Коалиция за България. Съобщението е от името на министър-председателя на България и председател на Висшия съвет на БСП Сергей Станишев и съобщението е с неговия глас. Жалбоподателката е отсъствала от дома си и съобщението е записано на телефонният й секретар.
Правният интерес да сезира Комисията, госпожа Л. обуславя с факта, че счита за недопустимо изпращането на текстове с предизборно съдържание без съгласието на адресата. Счита също така, че при провеждане на предизборната агитация, личните й данни са били взети от телекомуникационния оператор, което е в нарушение на Закона за защита на личните данни.
Моли Комисията да извърши проверка по изнесените твърдения в жалбата и да приложи предвидените от закона санкции.
Като доказателство към жалбата е предоставен презапис на предизборното съобщение, което оспорващата е получила на домашния си телефон.
На основание чл.36, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс са изискани становищата на ответните страни в производството, както и да представят допълнителни доказателства.
На 06.11.2009г. е постъпило становище на “БТК” АД, в което се излагат аргументи за неоснователност на жалбата моли Комисията да я остави без уважение. В подкрепа на твърдението си дружеството е заявило, че не предоставяло бази данни съдържащи лични данни на своите потребители на трети лица, с цел организиране на политическа агитация. Уведомява Комисията, че номера се ползва от госпожа Л. по силата на договор за фиксирана телефонна услуга, който е сключен през 2000г. При сключване на този договор жалбоподателката се е съгласила, телефонният номер да бъде включен в справочната услуга на “БТК” АД и данните за телефония пост са фигурирали в електронния телефонен указател до 26.11.2007г. След тази дата жалбоподателката е заявила желанието си номера на домашния й телефон да не бъде предоставян на трети лица. Във връзка с това искане, данните за поста не са предоставяни чрез услуги 11800 и номера й не фигурира в електронния телефонен указател. Допълва, че и в телефоните указатели, издадени на хартиен носител, също не фигурира посочения номер, тъй като към датата на издаването му, тя е ползвала друг номер.
Българска социалистическа партия е уточнила в изразеното от нея становище, че партията няма договорни взаимоотношения с “БТК” АД и счита, че не е нарушила с действията си гражданските права на жалбоподателката по ЗПП и ЗЗЛД. Излага доводи, че за предизборната кампания на Коалиция за България за избиране на членове на Европейския парламент през месец юни 2009г. е използван широко разпространения метод за агитация, а именно, агитация по телефона. Заявява, че лични данни, свързани с физическите лица, абонати на дружеството не са взети от “БТК” АД, а е използван публичния телефонен указател. Принципа, по който са избирани лицата, на които да се прозвъни е случаен. В становището се цитират текстове от Закона за избиране на членове на Европейския парламент на Република България, в които текстове се регламентират начините, по които е допустимо да се извършва предизборна агитация от политическите партии. ПП БСП, моли Комисията да остави без уважение жалбата на госпожа Л., тъй като тя не е нарушила с действията по провеждане на предизборната си кампания правата на жалбоподателката, защитени от ЗЗЛД.
На основание чл.38, ал.3 от Правилника за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация /ПДКЗЛДНА/ за 09.12.2009г. е насрочено открито заседание на комисията, на което жалбата да бъде разгледана по същество.
Страните са своевременно и редовно уведомени за заседанието. Жалбоподателката се явява лично, а ответната страна «БТК» АД се представлява от юрисконсулт Йоанна Славова. На 07.12.2009г. е постъпила молба от Аглика Виденова, пълномощник на Сергей Станишев -председател на Българска социалистическа партия. С нея се иска отлагане на откритото заседание, поради отсъствието на председателя на партията. Като доказателство към молбата е представено удостоверение изх.№ 01.33-103/03.12.2009г. подписано от Лалю Райков, ръководител на отдел «Административно-стопанска, финансова дейност и деловодство». От удостоверението се установява, че господин Сергей Станишев ще представлява БСП, в качеството му на председател на Националния съвет на Конгреса на Партията на европейските социалисти, който ще се проведе в гр. Прага за периода от 05.12. до 08.12.2009г. От записа в удостоверението е видно, че същото е предназначено за Административен съд София-град.
Становището на явилите се страни по даване ход на административното производство е че не съществуват пречки за това и считат молбата за отлагане на заседанието за неоснователна.
Комисия за защита на личните данни на основание чл.142, ал.1 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК оставя без уважение молбата от Аглика Виденова-юрисконсулт на НС на БСП. Мотивите са, че към молбата не са представени доказателства, от които да се установи, че подателят е упълномощен да извършва процесуални действия от името на председателя на БСП. Видно от известие за доставка №RИ-5491/30.11.2009г., с което е изпратена съобщението за датата на откритото заседание, ПП БСП е уведомена на 02.12.2009г. В чл.56, ал.3 от ГПК е предвидено, че призоваването се извършва най-късно една седмица преди заседанието. В конкретния случай този срок е спазен. Не е налице предпоставката на чл.142, ал.3 от ГПК, препятствие, което страната не може да отстрани. Председателят на партията е имал правната възможност да упълномощи свой представител, който да го представлява на заседанието. Отсъствието от страната, не е такова препятствие.
На заседанието жалбоподателката заяви, че оттегля жалбата си по отношение на «Българска телекомуникационна компания» АД. Във връзка с това изявление на оспорващата и на основание чл.155 от АПК, Комисията прекратява административното производство, по отношение на дружеството.
Комисията, след като обсъди представените от страните доказателства приема за установено следното:
На 06.06.2009г. на домашния телефон на жалбоподателката е изпратено предизборно съобщение, с което се призовава да се гласува за Коалиция за България на изборите за Европейски парламент. На откритото заседание госпожа Л. заяви, че не е давала съгласието си да получава предизборни съобщения на която и да било политическа партия. В тежест на БСП е да докаже, че е получила изричното съгласие на физическото лице да обработи данните му, съгласно принципа, че не се доказват отрицателни факти.
Правото на гражданите да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа е гарантирано от Конституцията на Република България (чл. 42, ал. 1). Едновременно с това, съгласно чл. 32, ал. 1 от Конституцията на Република България личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.
Посочения конституционен принцип е намерил своето отражение в Закона за защита на личните данни. Основна цел на ЗЗЛД е да се уреди защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни като се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни.
В Закона за избиране на народни представители са предвидени способите за осъществяване на предизборна агитация. За всеки способ за осъществяване на предизборна агитация, предвиден в ЗИНП е разписан ред за осъществяването му или са делегирани права на съответни правни субекти (ЦИК, регионални радия и телевизионни центрове и други медии) за определяне на реда за осъществяване на предизборната кампания.
Осъществяването на избирателния процес предполага обработване на лични данни по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.
Всяко действие по обработване на лични данни следва да се подчинява на принципите по чл. 2, ал. 2 като е налице поне едно от условията по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
Използването на автоматизирани повикващи системи за целите на директната търговия, а в случая за изпращане на предизборни съобщения е допустимо само по отношение на телефонни абонати, които са дали съгласието си за това.
Доколкото директния маркетинг е стратегия за създаване на персонален диалог и с оглед дефиницията за директен маркетинг, дадена в § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, осъществяването на агитация за гласуване за политическа партия може да бъде определено като политически директен маркетинг. Механизма за осъществяването на този директен маркетинг като политическа агитация следва да бъде подчинен на допустимите от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България правила - агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания и чрез средствата за масова информация (чл 61). В конкретния случай, ПП БСП е осъществила политическа агитация чрез повиквания и съобщения посредством фиксирана телефонна услуга и географски номер. Фиксираната телефонна услуга не може да бъде определена като средство за масова информация. Видно от Глава Шеста „Предизборна кампания” на ЗИЧЕПРБ и дефинираните задължени субекти в нея, като средство за масова информация могат да бъдат определени радио и телевизионните програми и печатните издания.
            Предвид изложеното, приложение към настоящата хипотеза следва да намерят специалните правила за осъществяване на директен маркетинг, предвидени в Закона за регулиране на съобщенията и Закона за защита на личните данни. Съгласно чл. 261, ал. 1 от ЗЕС повиквания, съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг се позволяват само при предварително получено съгласие на потребителя. В конкретния случай съгласие от г-жа Л. не е получавано. Наличието на съгласие на физическото лице за обработване на личните му данни е и едно от условията за допустимост на това обработване (чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД). Едновременно с това, съгласно чл. 34а, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД всеки администратор на лични данни е задължен да уведоми физическото лице, за което се отнасят данните, за правото му да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни. Целта на Закона е да гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на физическите лица чрез осигуряване на защита при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободно движение на данните. За осъществявана на целта на закона, КЗЛД освен, че има правомощие да защитава физическите лица от неправомерно обработване на личните им данни, също така осъществява контрол при накърняване на неприкосновеността на личността и правото на личен живот.
Правомощие на Комисията за защита на личните данни да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица е регламентирано в чл.10, ал.1, т.7 от ЗЗДЛ.
С изпратеното по телефона предизборно съобщение от ПП БСП до госпожа Е.Л. е нарушена неприкосновеността й и правото на личен живот. Физическото лице, до което е изпратено това съобщение не е дало изричното си съгласие данните да му бъдат обработени. Нарушението е извършено от администратор на лични данни, по смисъла на чл.3 от ЗЗЛД, който е регистриран като такъв във регистъра по чл.10, ал.1,т.2 от закона.
На основание чл.10, ал.1, т.4 от ЗЗЛД, Комисия за защита на личните данни е изразила становище от 10.06.2009г., че при осъществяването на предизборна агитация се предполага обработване на лични данни по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни. Всяко действие по обработване на лични данни следва да се подчинява на принципите по чл. 2, ал. 2 като е налице поне едно от условията по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
Предвид изложените мотиви и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл.39, ал.2 от Правилник за дейността на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация,
 
РЕШИ :
 
Уважава жалба с рег.№Ж-53/29.06.2009г. от Е.П.Б.-Л. срещу политическа партия Българска социалистическа партия като основателна.
Прекратява административното производство образувано по жалба с рег.№Ж-53/29.06.2009г. от Е.П.Б.-Л. срещу «БТК» АД, поради оттегляне на жалбата по отношение на тази страна.
Издава задължително предписание на Българска социалистическа партия, както следва:
Да се предприемат необходимите мерки за недопускане на действия на политическа агитация, насочени към физическо лице, чрез средствата и методите на директния маркетинг, без наличието на неговото изрично съгласие за това.
            В случай на неизпълнение, на предписаното задължително предписание ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава VІІІ от Закона за защита на личните данни.
 
            Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
            Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Върховен административен съд на Република България.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Кр. Димитров /п/
О.М. Валентин Eнев /п/
М. Матева/п/
В. Целков/п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла DOC
Изтегли файла PDF


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings