Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2019 г. » Решение по жалби с рег. № ППН-01-30/10.01.2019 г. и № ППН-01-43/15.01.2019 г.,

Решение по жалби с рег. № ППН-01-30/10.01.2019 г. и № ППН-01-43/15.01.2019 г.,

РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-30/2019 г.
София, 03.09.2019 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов и Цветелин Софрониев на заседание проведено на 03.07.2019 г., на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 57, § 1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679, разгледа по същество жалба рег. № ППН-01-30/10.01.2019 г. и жалба рег. № ППН-01-43/15.01.2019 г., подадени от А.П.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба ППН-01-30/10.01.2019 г., подадена от А.П. с твърдения за неправомерно публикуване на личните му данни – снимка, три имена и единен граждански номер на сайта ***** в статия от 08.01.2019 г. със заглавие „**********“. В подкрепа на твърденията си и с писмо ППН-01-30#2/15.01.2019 г. г-н А.П. прилага разпечатка на процесната публикация.
Жалба е подадена по електронен път от имейл ***** и не е електронно подписана. В хода на производството и с писмо ППН-01-30#3/07.03.2019 г. жалбата е потвърдена.
За случая г-н А.П. е подал в Комисията и жалба ППН-01-43/15.01.2019 г. срещу юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛ с нестопанска цел) с твърдения, че публикувания на сайта документ съдържащ личните му данни е предоставен на информационната агенция от ЮЛ с нестопанска цел. Счита, че са нарушени правата предоставени му със ЗЗЛД и моли Комисията за проверка по случая.
Към жалбата е приложено копие на статията.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от Б.Т.О., собственик и администратор на сайта *****, и ЮЛ с нестопанска цел са изискани писмени становища и относими по случая доказателства.
В отговор и с писмо ППН-01-30#5/20.03.2019 г. от Б.Т.О. изразяват становище за неоснователност на жалбата, с аргументи, че в публикацията са спомената само имената на г-н А.П., без да са изнесени никакви други лични данни. Информират, че на 14.01.2019 г. жалбоподателят се е свързал с дружеството с искане процесният материал да бъде свален от страницата на медията. Твърдят, че на 16.01.2019 г. материалът е свален от страницата на *****, a 48 часа по-късно е изтрита и кешираната версия.  
Представят екранна разпечатка от комуникацията между дружеството и г-н А.П.
От страна на ЮЛ с нестопанска цел е изразено становище ППН-01-43#2/18.03.2019 г. за неоснователност на подадената срещу сдружението жалба ППН-01-43/15.01.2019 г. Оспорват изложените от г-н А.П. твърдения за предоставяне на публикувания документ на информационна агенция. Твърдят, че публикуваното писмо не е идентично със съхраняваното в деловодството им писмо с рег. № ***** на *** военно окръжие.
Към становището са приложени относими доказателства. 
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалбите съдържат задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същите са редовни.
Жалбите са процесуално допустими, подадена в срока по § 44, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес срещу надлежни страни – администратори на лични данни по смисъл чл. 4, ал. 7 от Регламент ЕС 2016/679.
Жалбите имат за предмет неправомерно обработване на личните данни – три имена единен граждански номер и снимка на жалбоподателя посредством предоставянето им ЮЛ с нестопанска цел на информационна агенция и публикуването им на сайта ***** към статия от 08.01.2019 г. със заглавие „**********“.
С жалбите е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 57, § 1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679, разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на субекти на данни свързани с обработване на личните данни, като не са налице изключенията по чл. 2, § 2, буква „в“ и чл. 55, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 предвид обстоятелството, че случая не касае дейности по обработване извършвани от физическо лице в хода на чисто лични или домашни занимания и/или дейности извършвани от съдилищата при изпълнение на съдебните им функции.
По изложените съображения и с оглед липсата на предпоставки от категорията на отрицателни по чл. 27, ал. 2 от АПК, на проведено на 08.05.2019 г. заседание на Комисията жалбите са приети за допустими и предвид предпоставките на чл. 32 от АПК са обединени за разглеждане в едно административно производство със страни жалбоподател – А.П. и ответни страни – Б.Т.О., собственик и администратор на сайта *****, и ЮЛ с нестопанска цел. Страните са редовно уведомени за насроченото за 03.07.2019 г. открито заседание за разглеждане на жалбата по същество и им е указано разпределянето на доказателствената тежест в процеса. С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна от Б.Т.О. е изискано, но не е представено, заверено копие на процесната статия публикувана на сайта ***** и уточнение на датата на публикацията и източника.
На проведено на 03.07.2019 г. заседание на КЗЛД, жалбите са разгледани по същество.  
Жалбоподателят – редовно уведомен, не се явява, не се представлява.
Ответната страна - Б.Т.О. – редовно уведомена, не се представлява.
Ответната страна - ЮЛ с нестопанска цел – редовно уведомена, представлява се от  адвокат Г., който оспорва подадената срещу ЮЛ с нестопанска цел жалба. Моли Комисията да я остави без уважение, като неоснователна и недоказана, по съображения развити в депозирано в производството писмено становище, което поддържа. 
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледана по същество жалба № ППН-01-30/10.01.2019 г. е основателна, а жалба ППН-01-43/15.01.2019 г. – неоснователна, като недоказана.
Жалбите имат за предмет неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателя – три имена и единен граждански номер, съдържащи се в писмо рег. № **** и вх. № ***** от *** военно окръжие до Председателя на ЮЛ с нестопанска цел, в хипотезата на предоставянето им от ЮЛ с нестопанска цел на информационна агенция и публикуването на тези данни ведно със снимка на жалбоподателя на сайта ***** към статия от 08.01.2019 г. със заглавие „**********“.
Следва да се отбележи, че от събраните по преписката материали и в частност дата на процесното писмо, се касае за обработване на лични данни извършено след 25.05.2018 г. с оглед което приложими са разпоредбите на Регламент ЕС 2016/679.
Безспорно е, че предоставянето и употребата на лични данни е действие по обработването им по смисъла чл. 4, § 1, т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и като такова следва да се извършва при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Регламента. В чл. 6, §. 1 от Регламента са разписани условията, при наличието, на които е допустимо обработването на лични данни на физическите лица субект на данните. Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физически лица, следва да се извършва при наличието на поне едно от тези условия, което е предпоставка за законосъобразност на обработванетo, при спазване на принципите посочени в чл. 5 от Регламента.
От събраните в хода на административното производство доказателства се установи безспорно наличието на документ – писмо от Началника на *** военно окръжие до Председателя на ЮЛ с нестопанска цел, с рег. № ****, същото с вх. № *** по описа на Централен съвет на ЮЛ с нестопанска цел. В него се съдържат три имена и единен граждански номер на жалбоподателя, информация която безспорно има характера на лични данни по смисъла на чл. 4, § 1 от Регламента предвид обстоятелството, че чрез нея лицето може да бъде безспорно индивидуализирано. Отбелязване на писмото свидетелства, че същото е изготвено в два екземпляра – по един за адресанта – *** военно окръжие и адресата – Председателя на ЮЛ с нестопанска цел.
Не е спорно, че същото писмо е публикувано на сайта на сайта ***** към статия от 08.01.2019 г. със заглавие „**********“, ведно с приложена към статията и снимка на жалбоподателя. Не е спорно също, че на 16.01.2019 г., след сезиране не Комисията и отправено на 14.01.2019 г. от жалбоподателя до администратора конкретно искане, статията е свалена от страницата на *****, а по данни на Б.Т.О., същите не оспорени от г-н А.П., 48 часа по-късно е изтрита и кешираната версия. 
Твърденията на жалбоподателя, че публикуваното писмо е предоставено на информационната агенция от ЮЛ с нестопанска цел не се подкрепят от събраните по преписката доказателства. По преписката липсват преки доказателства - писмо, протокол или друго, за предоставяне на писмото на лице различно от адресата, в частност на информационна агенция *****, като следва да се отбележи, че ЮЛ с нестопанска цел категорично оспорва твърденията на г-н А.П. в обратна насока, а именно за предоставяне на документа от ЮЛ с нестопанска цел информационната агенция. Видно от представен от ЮЛ с нестопанска цел екземпляр на писмото и съдържанието на процесната публикация и приложното към нея писмо,  двата документа имат идентично съдържание, но формално се различават. Публикуваното писмо се различава от писмото съхранявано в ЮЛ с нестопанска цел, като върху оригинала на процесното писмо, съхранявано в деловодството на ЮЛ с нестопанска цел, в левия горен ъгъл има поставена резолюция и подпис, каквито липсват на публикувания документ, който пък съдържа, в горния ляв ъгъл, поставено цифрово означение, което липсва върху оригиналното писмо, съхранявано в ЮЛ с нестопанска цел.
Отделно от това следва да се отбележи, че администраторът ЮЛ с нестопанска цел е разписал Вътрешни правила за защита на личните данни, приети с Протокол № 10/30.08.2018 г. на заседание на ЦС на ЮЛ с нестопанска цел, който са подробни както относно въведените технически, така и относно въведените организационни мерки за защита на обработваните лични данни, същото в изпълнение на задължението му по чл. 24, 25 и 32 от Регламента да въведе такива, за да предотврати случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, или неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и други незаконни форми на обработване. По преписката липсват доказателства които да сочат неизпълнение на тези правила, а именно неправомерен достъп и/или разпространение на лични данни в конкретния случай, с оглед което твърденията на жалбоподателя следва да бъдат оставени без уважение, като неоснователни и недоказани.
Основателни са претенциите на жалбоподателя обаче по отношение на публикуване на личните му данни на сайта на сайта ***** към статия от 08.01.2019 г. със заглавие „**********“, ведно с приложена към статията снимка – изображение на жалбоподателя и копие на процесното писмо, без заличаване на съдържащите се в него лични данни – три имена и единен граждански номер. Не е спорно, че публикацията е била свободно достъпна на сайта от 08.01.2019 г. до 16.01.2019 г., като публикуването на тази информация е операция посредством която данните са станали достъпни, в случая до неограничен кръг от лица посетители на сайта. 
Следва да се отбележи, че сайтът, на който е публикувана статията, предвид характера и периодичността на публикациите в него, а и предвид неограничения достъп до публикуваната информацията, има характера на електронна медия, а публикуваната в него информация се използва за журналистически цели. В тази връзка не е спорно, че посредством процесната публикация личните данни на физическото лице сезирало КЗЛД са обработени по смисъла на чл. 4, § 2 от Регламента, в хипотезата на разпространението до неограничен кръг от лица, посетили на сайта.
Обработването е осъществено в периода от 08.01. – 16.01.2019 г., т. е преди влизане в сила на разпоредбата на чл. 25 з от ЗЗЛД, но в условията на чл. 4, ал. 2 от ЗЗЛД (неотменен към дата на публикацията), които по същество са идентични разпоредби относно специфичните условия за обработване на лични данни за журналистически цели, с уточнението, че разпоредбата на чл. 25 з от ЗЗЛД е детайлна и въвежда критерии, които подпомагат извършването на преценка във всеки конкретен случай дали е налице баланс между правото на информация и правото на защита на личните данни. Редакцията на чл. 25з от закона съответства и на досега действащата норма на чл. 4, ал. 2 от ЗЗЛД, съгласно която обработването на лични данни за журналистически цели, литературно или художествено изразяване е законосъобразно, доколкото това право не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят данните. Критериите, които се въвеждат, подпомагат преценката относно наличието на този баланс и дават яснота, прозрачност, предвидимост и правна сигурност. Нужно е да се посочи, че тези критерии се прилагат не във всички действия по обработване, а само при публично разкриване и разпространение на личните данни, т.е. журналистите имат пълната свобода да събират всякаква информация, отнасяща се към конкретно физическо лице – обект на журналистически интерес, но преди да я разкрият под формата на журналистическо разследване, статия, коментар, анализ и др. следва да се прецени баланса между двете права.
В конкретния случай са публикувани лични данни в обем от три имена, изображение на жалбоподателя и единният му граждански номер, като последното Комисията счита за прекомерно съобразно целта и съдържанието на публикацията, обстоятелства при които данните са станали достояние на медията и личността на жалбоподателя.
Действително правото на защита на личните данни не е абсолютно право и трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му в обществото и да бъде в равновесие с другите основни права съгласно принципа на пропорционалност и по-специално зачитането както на защитата на личните данни, така и на свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията.  
Доколкото се касае за задоволяване на обществен интерес, който стои в основата на обработването за журналистически цели, журналистите могат да обработват такива данни, ако тяхното оповестяване е свързано с предмета на конкретната журналистическа дейност и конкретната публикация. В случай предвид естеството на публикуваните данни, публикуването на документа без да е заличен единният граждански номер на жалбоподателя е в нарушение на принципа на свеждане на данните до минимум - чл. 5, § 1, буква „в“ от Регламента и е в нарушение на правата на жалбоподателя, предвид обстоятелството, че посредством публикацията единният граждански номер на лицето е разпространен до неограничен кръг от лица посетители на сайта. Този извод е неотносим към останалите публикувани данни, като три имена и изображение на жалбоподателя, които са свързани конкретно с журналистическото разследване и публикация.
Разкриването на единния граждански номер създава предпоставки за негативна намеса и достъп до личните данни на жалбоподателя и последващата им употреба, а публикуването и разкриването на ЕГН-то на жалбоподателя не е оправдано доколкото разкриването на тази информация не касае задоволяване на важен обществен интерес или изясняване на въпрос от обществена значимост. Още повече, че единният граждански номер е публикуван без съгласието на лицето, което не е публична личност, респективно лице, което заема длъжност по чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, или е лице, което поради естеството на своята дейност или ролята му в обществения живот е с по-занижена защита на личната си неприкосновеност, или чиито действия имат влияние върху обществото.
Съобразно изложеното Комисията счита, че обработването - публикуването на единният граждански номер на жалбоподателя на страниците на електронната медия, е недопустимо доколкото нарушава правото на личен живот на лицето, за което данните се отнасят, право което е преимуществено пред правото на информираност на обществото, доколкото последното не би било ограничено или накърнено ако информацията за ЕГН-то на жалбоподателя липсваше в публикацията. С публикуване и на тази информация администраторът е допуснал нарушаване на баланса между двете права и е нарушил правата на лицето сезирало КЗЛД, като не е ограничил и съобразил обработването на личните данни които е събрал в рамките на журналистическото си разследване, с целите за които същите са публикувани. 
Предвид обстоятелството, че нарушението е първо за администратора на лични данни и същия съдейства за изясняване на случая, както и че е предприел своевременни действия за прекратяване на нарушението, което касае нарушение на правата на едно лице, Комисията счита за целесъобразно налагането на корективна мярка по чл. 58, § 2, буква „г“ от Регламента, доколкото операцията по обработване на личните данни - публикуване на ЕГН на жалбоподателя в процесната статия е в нарушение на принципа разписан в чл. 5, § 1, буква „в“ от Регламента на „свеждане на данните до минимум“.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 3 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. На основание чл. 32 от АПК да обединява за разглеждане в едно административно производство жалба рег. № ППН-01-30/10.01.2019 г. и жалба рег. № ППН-01-43/15.01.2019 г., подадени от А.П.
2. Оставя без уважение жалба ППН-01-43/15.01.2019 г. подадена срещу ЮЛ с нестопанска цел, като неоснователна и недоказана.
3. Обявява за основателна жалба ППН-01-30/10.01.2019 г. подадена срещу –Б.Т.О., собственик и администратор на сайта *****.
4. На основание чл. 58, § 2, буква „г“ от Регламент ЕС 2016/6779 и за нарушение на чл. 5, § 1, буква „в“ от Регламента разпорежда на Б.Т.О. с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ******, собственик и администратор на сайта *****, да съобрази операциите по обработване на лични данни с разпоредбите на Регламента и принципите разписани в чл. 5 от него, като при обработване – публикуване на лични данни за журналистически цели преценява, за всеки конкретен случай, балансът между правото на информация и правото на защита на личните данни съобразно критериите посочени в чл. 25 з от ЗЗЛД.
5. Указва на дружеството, че следва да изпълни разпореждането в 14-дневен срок от влизане в сила на решението, за което да уведоми Комисията, като представи съответните доказателства за  изпълнението.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София -град.
 
   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
     Венцислав Караджов /п/
   Цанко Цолов /п/
       Цветелин Софрониев /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалби с рег. № ППН-01-30/10.01.2019 г. и № ППН-01-43/15.01.2019 г.,


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings