Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2019 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-275/26.04.2018 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-275/26.04.2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-275/2018 г.
София, 18.06.2019 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков на заседание, проведено на 22.05.2019 г., на основание чл. 10, ал. 1от Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 57, § 1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679, разгледа по същество жалба рег. № ППН-01-275/26.04.2018 г., подадена от Т.Й.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисия за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от Т.Й., с изложени в същата твърдения за неправомерно обработване личните му данни от „П.Т.“ ООД във връзка с директен маркетинг, осъществяван по телефона.
Жалбоподателят твърди, че на 24.04.2018 г., около 09:45 ч., получил телефонно обаждане от номер ******. Сочи, че лицето, което се свързало с него на мобилния му номер - ********, се представило за служител на „П.Т.“ ООД и изявило желание да му изпрати рекламни материали по електронна поща. Г-н Т.Й. информира, че в хода на телефонния разговор изискал от представителя на дружеството информация откъде разполага с негови лични данни − имена и телефонен номер, но последвалия отговор, че „П.Т.“ ООД разполага със закупена база данни за множество лица, не го удовлетворява. Допълва, че изискал и информация за продавача на базата данни, но получил отказ от предоставяне на търсената информация. Счита, че липсва правно основание дружеството да обработва негови лични данни и моли Комисията да извърши проверка по случая.
Към жалбата не са приложени доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от „П.Т.“ ООД са изискани писмено становище и относимите доказателства, в това число разпечатка/запис от телефонен разговор, проведен от служител на „П.Т.“ ООД на 24.04.2018 г. към телефонния номер посочен в жалбата и информация за обема от личните данни на жалбоподателя, които дружеството обработва. 
В отговор е депозирано становище за неоснователност на жалбата, с твърдения, че дружеството не осъществява „телефонен маркетинг“ и не разполагат с база данни, откъдето да извлича и набира потенциални клиенти. Категорични са, че посоченият в жалбата номер ****** не е собственост на дружеството и не се ползва от него. 
В хода на производството и с оглед изясняване на случая от фактическа страна от телекомуникационен оператор са изискани сведения относно процесния телефонен номер, в отговор на което от мобилният оператор информират, че номер ****** не е бил предоставен за ползване на „П.Т.“ ООД, а на „Т.Е.М.Б.“ ООД.
В тази връзка от „Т.Е.М.Б.“ ООД са изискани сведения за наличие на взаимоотношения с „П.Т.“ ООД, каквито дружеството отрича да има с „П.Т.“ ООД.
Жалбоподателят е уведомен за събраните по преписката доказателства и за разпределянето на доказателствената тежест в процеса и необходимостта да представи доказателства в подкрепа на твърденията си, в частност екранна разпечатка от телефона си, от която да става ясно, че на 24.04.2018 г. е бил търсен по телефона си от номер ******. Г-н Т.Й. съобщава за невъзможност да бъде изготвена екранна разпечатка и представя кореспонденция с телекомуникационния оператор относно обстоятелството, че компанията предоставя детайлни разпечатки само за изходящите повиквания от конкретен номер.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалбата съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по § 44, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗЗЛД, от физическо лице с правен интерес срещу надлежна страна – юридическо лице администратори на лични данни по смисъл чл. 4, ал. 7 от Регламент ЕС 2016/679.
С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица свързани с обработване на личните данни, като не са налице изключенията по чл. 2, § 2, буква „в“ и чл. 55, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 предвид обстоятелството, че случая не касае дейности по обработване извършвани от физическо лице в хода на чисто лични или домашни занимания и/или дейности извършвани от съдилищата при изпълнение на съдебните им функции.
По изложените съображения и с оглед липсата на предпоставки от категорията на отрицателни по чл. 27, ал. 2 от АПК, на проведено на 27.03.2019 г. заседание на Комисията жалбата е приета за допустима и като страни в административното производство са конституирани: жалбоподател – Т.Й. и ответна страна – „П.Т.“ ООД, в качеството му на администратор на лични данни.
На проведено на 22.05.2019 г. заседание на КЗЛД, жалбата е разгледана по същество.  
Страните – редовно уведомени, не се явява, не се представляват.  
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледана по същество жалба № ППН-01-275/26.04.2018 г. е неоснователна.
Предмет на жалбата са твърденията на г-н Т.Й. за неправомерно обработване на личните му данни – имена и телефонен номер от страна на „П.Т.“ ООД за целите на директен маркетинг, а именно предлагане на стоки и услуги по телефон, чрез телефонно обаждане осъществено на 24.04.2018 г., около 09:45 ч. от номер ******.
Твърденията на жалбоподателя, че дружеството обработва негови лични данни – имена и телефонен номер, са оспорени от ответната страна. Същите са голословни и недоказани от страна на жалбоподателя и не кореспондират със събраните по преписката доказателства. По преписката липсват доказателства лични данни на г-н Т.Й. да са обработвани от „П.Т.“ ООД за целите на директния маркетинг.  Жалбоподателят е уведомен за разпределяне на доказателствената тежест в процеса, същият не е ангажирал доказателства в подкрепа на твърденията си, а материалите по преписката свидетелстват, че номер ******, от който жалбоподателят сочи, че е осъществен директен маркетинг, не е предоставен за ползване от ответната страна. Страна по договор за предоставяне на услуги за посочения номер е „Т.Е.М.Б.“ ООД, което категорично отрича да има взаимоотношение с „П.Т.“ ООД или да осъществява директен маркетинг по телефон.
От събраните по преписката доказателства не се установи обработване на лични данни на жалбоподателя от „П.Т.“ ООД, респективно твърдяното нарушение. В тази връзка и с оглед разпределяне на доказателсвената тежест в процеса се налага извода за неоснователност на жалбата.
Водима от горното и на основание чл. 38, ал. 3 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба ППН-01-275/26.04.2018 г., подадена от Т.Й. срещу „П.Т.“ ООД, като неоснователна и недоказана.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София – град.
 
   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
     Венцислав Караджов /п/
   Цанко Цолов /п/
       Цветелин Софрониев /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № ППН-01-275/26.04.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings