Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2019 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-742/04.09.2018 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-742/04.09.2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН- 01- 742/2018 г.
гр. София, 22.03.2019 г.
 
Комисията за защита на личните данни в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 06.02.2019 г., обективирано в протокол № 6, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, като разгледа жалба с рег. № ППН-01-742/04.09.2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
В Комисията за защита на личните данни е постъпила жалба от г-н П.П., с рег. № ППН-01-742/04.09.2018 г., с твърдения, за неправомерно обработване на личните му данни от г-н Л.Н.
Жалбоподателят информира, че г-н Л.Н. е обработвал неговите лични данни без неговото съгласие. Заявява, че личните му данни са използвани за подаване на жалба до община Т., заведена с № ****. Твърди, че не знае откъде се е сдобил г-н Л.Н. с личните му данни. Моли Комисията да изясни този въпрос и да потърси отговорност на лицата предоставили достъп до тези данни.
Прилага жалбата депозирана в община Т. от г-н Л.Н.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая г-н П.П. е уведомен, с писмо изх. № ****, за необходимите реквизити съдържащи се в жалбата във връзка с чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА). На основание чл. 30, ал. 2 от АПК му е предоставен 3-дневен срок от получаване на писмото, в който да посочи лицето, срещу което е насочена жалбата му, с необходимите индивидуализиращи данни. Указано му е, че неотстраняване на недостатъците в искането ще доведат до прекратяване на производството. В писмо с вх. № ****, г-н П.П. е предоставил необходимата информация в цялост с приложени доказателства към нея.
На основание чл. 36 от АПК с писмо изх. № ****, от кмета на Община Т. е изискана информация становище по жалбата. В предоставения срок, с писмо вх. № ****, Кмета на Община Т. изразява становище за липса на обработване на личните данни на г-н П.П. от тяхна страна. Прилагат жалба № ****, депозирана при тях от г-н Л.Н. с приложените документи към нея.
С писмо вх. № ****, от Районна Прокуратура – Т., е получено влязло в сила постановление за отказ от образуване на досъдебно производство по преписка № **** по описа на РП – Т. Преписката пред РП – Т. е образувана по жалба със сходен предмет, като настоящата подадена пред КЗЛД от г-н П.П.
Подадената пред КЗЛД Жалба с рег. № ППН-01-742/04.09.2018 г. е съобразена в цялост с изискванията за редовност, съгласно чл. 30, ал. 1 от ПДКЗЛДНА, а именно: налице са данни за жалбоподателя, естество на искането, дата и подпис.
Една от задачите на Комисията, посочена в чл. 57, § 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679, е да разглежда подадени от субекта на данни жалби и да разследва предмета на жалбата, доколкото това е целесъобразно. Редът за разглеждане на жалби от надзорния орган не е изрично уреден в Регламента, и в тази връзка е приложим приетия ред в националното законодателство на страната членка. В Република България производството се развива по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), и завършва с индивидуален административен акт. Съгласно чл. 27, ал. 2 АПК, административния орган проверява предпоставките за допустимост на искането, с което е сезиран. Законодателят обвързва преценката за допустимост на искането с наличие и на специални изисквания, установени със закон (или нормативни актове от по-висока степен), за които административния орган следи служебно, съгласно чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК. Такива изисквания са уредени и в Регламент (ЕС) 2016/679.
Комисията за защита на личните данни, като надзорен орган по смисъла на чл. 51, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, е отговорна за наблюдението и прилагането на Регламента, за да се защитят основните права и свободи на физическите лица, във връзка с обработването и да улесни свободното движение на личните данни в рамките на Съюза. В чл. 2, § 2, б. „в“ от Регламента е предвидено, че същият не се прилага при обработването на лични данни от физическо лице, в хода на чисто лични или домашни занимания.
В конкретния случай, предмет на жалбата е обработване на лични данни от физическо лице, чрез действия по „събиране“ и „употреба“ с цел подаване на жалба срещу г-н П.П. в Община Т. Тези действия са изцяло лични, поради което жалбата следва да бъде обявена за недопустима, тъй като е извън материалния обхват на Регламент (ЕС) 2016/679.
С оглед задължението на административния орган за установяване на предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК се установи, че същите не са налице в жалба с рег. № ППН-01-742/04.09.2018 г. и приложените допълнения към нея.
В случая, жалбата е недопустима на основание чл. 2, § 2, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка с чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК и чл.10, ал.1, т. 7 от ЗЗЛД , съгласно които защита се дължи по отношение на физическите лица срещу актове и действия на администраторите, нарушаващи техни основни права и свободи, и по специално тяхното право на защита на личните им данни.
С оглед гореизложеното, е налице пречка за упражняване правомощията на административния орган, поради което Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК, във връзка с чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД и чл. чл. 2, § 2, б. „в“ от Регламент (ЕС) № 2016/679 оставя без разглеждане, като недопустима и прекратява административното производство по жалба с рег. № ППН-01-742/04.09.2018 г., подадена от П.П., срещу г-н Л.Н.
Решението на Комисията за защита на личните данни може да се обжалва пред Административен съд Ловеч в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
    ЧЛЕНОВЕ:
   
   Цанко Цолов /п/
       Цветелин Софрониев /п/
       Мария Матева /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № ППН-01-742/04.09.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings