Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2018 г. » Становище на КЗЛД относно произнасяне на становище по заявления за достъп до обществена информация

Становище на КЗЛД относно произнасяне на становище по заявления за достъп до обществена информация

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Рег. № РД-18-10/2018 г.
гр. София, 22.11.2018 г.
 
ОТНОСНО: произнасяне на становище по заявления за достъп до обществена информация
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД, Комисията) в състав: членове: Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 21.11.2018 г., разгледа преписка с рег. № РД-18-10/2018 год. от г-н Иван Марков – Главен секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), по въпроси, касаещи предоставянето на информация, съдържаща лични данни, изискани на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). В МТИТС е постъпило заявление за достъп до обществена информация с искане за представяне на „списък с трите имена на всички съветници на министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 01.01.2008 – 03.09.2018 г.“ и информация за периода, в който описаните лица са били съветници в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
В тази връзка г-н Марков се обръща към КЗЛД, за изразяване на становище, дали предоставянето на исканата информация е в съответствие с Общия регламент за защита на данните.
Правен анализ:
Законът за достъп до обществена информация урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.
Законово определение на понятието обществена информация дава разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, а именно, обществена е информацията, която е свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона лица. Така определената информация може да се съдържа в документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти - държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България. Съгласно легалното определение, исканата информация в изложения казус, представлява обществена информация, обработвана от МТИТС, в качеството му на задължен субект по чл. 3 от ЗДОИ, а именно държавен орган.
В своята практика Конституционният съд на Република България също обсъжда темата с лицата, заемащи висши публични длъжности. Подобен обществен статут на едно лице го поставя в положение на по-занижена защита по отношение на неговите лични данни. Основание за това може да се търси и в Решение № 4 от 26 март 2012 г. по Конституционно дело № 14/2011 г., с което се потвърждава приетото през 1996 г. тълкуване на баланса между двете права – при публичните фигури защитата на лични данни е „много по-занижена“ в сравнение със защитата при останалите лица.
Съгласно разпоредбите на Закона за администрацията, а именно в чл. 28, ал. 4 е отразено, че дейността на политическите кабинети на министър-председателя и на министрите се подпомага от съветници по определени въпроси, които не могат да изпълняват функции на управление, от експерти и от технически сътрудници.
В пар. 2, ал. 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцята и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) е отразено, че членовете на политическите кабинети извън посочените в чл. 6, ал. 1, съветниците и експертите към политическите кабинети и съответно са приравнени към лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на този закон. Следователно съветниците на министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията се ползват със занижена закрила от закона.
В своята дълготрайна практика КЗЛД разглежда данните на лица, заемащи висши публични длъжности, по смисъла на ЗПКОНПИ, като данни на публичните фигури, чиято защитата е „много по-занижена“ в сравнение със защитата при останалите лица. Същото е намерило отражение и в разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на закона за защита на личните данни, където е казано, че при обработване на лични данни администраторът взема предвид дали субектът на данни е лице, което заема длъжност по чл. 6 от ЗПКОНПИ.
Член 4, пар. 1 от Регламента определя понятието лични данни като „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
От казаното до тук, следва да се направи изводът, че списък с трите имена на всички съветници на министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 01.01.2008 – 03.09.2018 г. и информация за периода, в който описаните лица са били съветници в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията следва да се разглежда като обществена информация и да бъде предоставена по реда за достъп до обществена информация на Закона за достъп до обществена информация.
Във връзка с горното и на основание чл. 58, ал. 3 от Общия регламент за защита на данните, Комисията за защита на лични данни изрази следното
СТАНОВИЩЕ:
Списък с трите имена на всички съветници на министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 01.01.2008 – 03.09.2018 г. и информация за периода, в който описаните лица са били съветници в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията следва да се разглежда като обществена информация, която не представлява лични данни, защитени по реда на Общия регламент относно защитата на данните.


    ЧЛЕНОВЕ:
       Цветелин Софрониев /п/
       Мария Матева /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно произнасяне на становище по заявления за достъп до обществена информация


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings