Български English Français
Начало » Профил на купувача » Обществени поръчки - 2017 г. » Обществена поръчка № 01039-2017-0001 Реконструкция и вътрешно преустройство на административна сграда на КЗЛД

Обществена поръчка № 01039-2017-0001
Реконструкция и вътрешно преустройство на административна сграда на КЗЛД

 
Дата на откриване на процедурата: 01.03.2017 г.

Срок за получаване на оферти: до 17.00 ч. на 29.03.2017 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ
 ОТНОСНО: Отваряне на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание с предмет: „Реконструкция и вътрешно преустройство на административна сграда на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)“.
 
Процедурата е открита с Решение № Р - 170 от 01.03.2017 г., уникален номер в Регистъра на обществени поръчки 01039-2017-0001.
С настоящото съобщение, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени на 19.04.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Комисия за защита на личните данни с адрес: град София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2, ет. 4, заседателна зала.
На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
Дата 12.04.2017 г.
 
 

Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение за откриване на процедурата
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Обявление за обществена поръчка
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Документация (DOC)
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Документация (PDF)
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Технически спецификации. Инвестиционен проект. Архитектура.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Технически спецификации. Инвестиционен проект. Енергийна ефективност.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Технически спецификации. Инвестиционен проект. Електротехническа част.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Технически спецификации. Инвестиционен проект. Конструктивна част. – файл 1
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Технически спецификации. Инвестиционен проект. Конструктивна част. – файл 2
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Технически спецификации. Инвестиционен проект. Отопление, вентилация и климатизация.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Технически спецификации. Инвестиционен проект. Паркоустройство и благоустройство.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Технически спецификации. Инвестиционен проект. Пожарна безопасност.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Технически спецификации. Инвестиционен проект. План за безопасност и здраве.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Технически спецификации. Инвестиционен проект. Пожароизвестяване.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Технически спецификации. Инвестиционен проект. План за управление на строителните отпадъци.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Технически спецификации. Инвестиционен проект. Видеонаблюдение.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Технически спецификации. Инвестиционен проект. Водопровод и канализация.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Технически спецификации. Инвестиционен проект. Вертикално планиране.
Публикувано на 01.03.2017 г.

Изтегли файла Количествена стойностна сметка. Архитектура.
Изтегли файла Количествена стойностна сметка. Електротехническа част.
Изтегли файла Количествена стойностна сметка. Конструктивна част.
Изтегли файла Количествена стойностна сметка. Отопление, вентилация и климатизация.
Изтегли файла Количествена стойностна сметка. Паркоустройство и благоустройство.
Изтегли файла Количествена стойностна сметка. Пожароизвестяване.
Изтегли файла Количествена стойностна сметка. Видеонаблюдение.
Изтегли файла Количествена стойностна сметка. Водопровод и канализация.
Изтегли файла Протокол № 1 от работата на комисията по процедурата за възлагане на обществената поръчка
Изтегли файла Съобщение относно отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка - публикувано на 12.04.2017 г.
Изтегли файла Протокол № 2 от работата на комисията по процедурата за възлагане на обществената поръчка
Изтегли файла Протокол № 3 от работата на комисията по процедурата за възлагане на обществената поръчка
Изтегли файла Доклад за резултатите от работата на комисията на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП
Публикуван на 24.04.2017 г.

Изтегли файла Решение на Председателя на КЗЛД за избор на изпълнител
Публикувано на 24.04.2017 г.

Изтегли файла Договор с „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД
Публикуван на 27.06.2017 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings