Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-332/17.08.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-332/17.08.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-332/2015 г.
София, 16.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 30.11.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, постави за разглеждане жалба рег. № Ж-332/17.08.2015 г., подадена от Л.Й.В.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с подадена от Л.Й.В. жалба, в която са изложени твърдения за злоупотреба с личните й данни и използването им без нейно знание и съгласие за сключване на договор за кредит.
Жалбоподателката информира, че от направена справка в Централния кредитен регистър към Българска народна банка установила, че личните й данни са използвани за сключен с „К.Е.“ ЕООД договор за паричен заем за сума в размер на 800 лв. (осемстотин лева). Жалбоподателката е категорична, че няма договорни отношения и не е предоставяла личните си данни на дружеството, както и че не е получавала въпросната сума. Г-жа Л.Й.В. допълва, че е служител в УМБАЛ „С.И.Р.“ гр. София и твърди, че „неизвестен служител“ на лечебното заведение „е злоупотребил с данните от личната й карта, откраднати от личен състав“. Жалбоподателката информира, че за случая е подала жалба № 342621/12.08.2015 г.
Към жалбата е приложено копие на справка № БНБ-75015/10.08.2015 г. от Централния кредитен регистър към Българска народна банка.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от „К.Е.“ ЕООД и УМБАЛ „С.И.Р.“ ЕАД са изискани писмени становища и представяне на относими доказателства.
В отговор от УМБАЛ „С.И.Р.“ ЕАД информират, че събирането, обработването и съхраняването на личните данни на персонала и пациентите на лечебното заведение е регламентирано с Вътрешни правила съгласно които личните данни на персонала се съхраняват в отдел „Управление на човешките ресурси и ТРЗ“ в кадрови досиета, подредени в специален картотечен шкаф със заключване, намиращ се в самостоятелно помещение, което се заключва. Допълват, че след като заведението е уведомено от Министерство на вътрешните работи за случаи на теглени кредити от името на служители на болницата е назначена комисията за проверка на всички лични досиета, съхранявани в отдел „Управление на човешките ресурси и ТРЗ“, с оглед наличие на ксерокопия от лични карти на служителите. Твърдят, че при направената проверка на всички досиета на служителите „569 по щат“, комисията е установила наличие само на едно ксерокопие на лична карта при сключен през 2009 г. трудов договор, но то не е на жалбоподателката. Твърдят, че не е констатирано друго съхранение на ксерокопие на лична карта на служител в трудовото му досие.
От „К.Е.“ ЕООД изразяват становище по жалбата и молят Комисията да постанови спиране на образуваното административно производство. От дружеството информират, че въз основа на подписано от заемополучателя предложение 01002557/27.10.2014 г за сключване на паричен заем, на 27.10.2014 г. между страните „К.Е.“ ЕООД - заемодател и Л.Й.В. – заемополучател е сключен договор за паричен заем „Експрес Аванс“ № 1776 за сумата от 800 лв. От дружеството излагат съмнения за евентуално извършени от техни служители престъпления във връзка с отпускане на кредита и сочат, че по случая тече прокурорска проверка.
Към становището са приложени относими доказателства.
С оглед твърденията на страните от Софийска районна прокуратура (СРП) е изискана информация за образуваното производство по случая, както и данни за хода му.
В отговор от СРП уведомяват, че по случая е образувана пр.преписка № 3462/2015 г. и с постановление от 16.10.2015 г. на СРП е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 212, ал. 1 от Наказателния кодекс, което не е приключило.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на Закона за защита на личните данни.
Подадената от Л.Й.В. жалба съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация, а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
От изложените в жалбата твърдения и от приложените доказателства може да се приеме, че същата е подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, от физическо лице с правен интерес. Жалбата е насочена срещу администратор на лични данни, следователно  е от компетентността на КЗЛД, в чиито правомощия по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД е да разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата. Разглежданата жалба е подадена срещу „К.Е.“ ЕООД, което безспорно притежава качеството на администратор налични данни.
От направена служебна справка в Електронния регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че дружеството е изпълнило задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД, подало е заявление за регистрация и е регистрирано като администратор на лични данни с идент. № 367156 и заявени регистри „Служители“ и „Клиенти и доставчици“. 
С оглед събраните по административната преписка доказателства Комисията счита, че са налице предпоставките на чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) за спиране на образуваното административно производство Съгласно нормата на чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, административният орган спира административното производство при наличие на друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване.
От събраните по административната преписка доказателства безспорно се установи, че на 27.10.2014 г. между страните Л.Й.В. и „К.Е.“ ЕООД е сключен договор за паричен заем № 1776 за сумата от 800 лв. Г-жа Л.Й.В. твърди, че личните й данни са използвани за сключване на договора без нейно знание и съгласие, подобни съмнения са изложени и от страна на дружеството. Г-жа Л.Й.В. навежда твърдения за злоупотреба с личните й данни от служител на УМБАЛ „С.И.Р.“. Със случая е сезирана СРП, образуваната е пр. пр. № 34262/2015 г. и с постановление на СРП от 16.10.2015 г. е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК – за измама, което не е приключило.
Установяването на факта има ли извършено престъпление, както и идентифицирането на престъпния деец са от значение за развитието на образуваното пред Комисията производството и в последствие за постановяването на административния акт. В зависимост от резултатите на предприетите следствени действия и установяването на инкриминираното деяние и извършителя му ще се установи дали обработването на свързаните с жалбоподателката лични данни може да се обвърже по категоричен начин с администратор на лични данни и да се ангажира административно-наказателната му отговорност по ЗЗЛД.
Водима от горното, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. Обявява жалба рег. № Ж-332/17.08.2015 г., подадена от Л.Й.В. за допустима и конституира като страни в административното производство: жалбоподател – Л.Й.В. и ответни страни – „К.Е.“ ЕООД и УМБАЛ „С.И.Р.“ ЕАД, в качеството им на администратори на лични данни.
2. На основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК спира административното производство, до отпадане на основанието за спиране.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-332/17.08.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2