Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2015 г. » Решение по жалба рег. № Ж-287/29.07.2015 г.

Решение по жалба рег. № Ж-287/29.07.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-287/2015 г.
София, 16.12.2015 г.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 04.11.2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и във връзка с изискването на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) към административните органи за проверка на предпоставките за допустимост на искането, разгледа по допустимост жалба рег. № Ж-287/29.07.2015 г., подадена от Н.К.С. срещу „Ю.Б.” АД.
Госпожа Н.К.С. уведомява, че на 28.07.2015 г., с позвъняване от скрит номер е била известена от служител на „Ю.Б.” АД, че оригинали от документи, подписани между нея и банката, на 30.03.2015 г. са били откраднати при куриерска услуга.  Жалбоподателката сочи, че документите са съдържали всички нейни лични данни, върху които е извършено посегателство посредством банката.
Госпожа Н.К.С. се съмнява, че описаният случай е разгласен своевременно и  изразява възмущение от факта, че от „Ю.Б.” АД са изискали притежаваните от нея оригинали от изгубените документи, предлагайки й изготвяне на заверени копия от същите.
Според жалбоподателката „Ю.Б.” АД не е спазило задълженията и отговорностите си като администратор на лични данни и моли за съдействие с оглед предотвратяване на спекулации с личните й данни.
С писмо рег. № П-7325/07.09.2015 г. от „Ю.Б.” АД е изискано предоставяне на становище по случая, ведно с относимите доказателства.
Междувременно, във връзка с жалба рег. № Ж-287/29.07.2015 г., в КЗЛД е депозиран имейл рег. № П-7748/18.09.2015 г. от госпожа Н.К.С., в който тя информира, че оттегля своето искане и претенции към „Ю.Б.” АД.
С писмо рег. № П-7985/02.10.2015 г. и от дружеството препращат писмото на госпожа Н.К.С., с което тя оттегля жалбата си срещу банката и молят КЗЛД да прекрати производството по жалбата й на основание чл. 56, ал. 1 от АПК.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, при сезирането й, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по закона.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
Жалбата, подадена от Н.К.С. срещу „Ю.Б.” АД отговаря на нормативно установените изисквания, поради което е редовна. Жалбата е подадена от физическо лице, при наличие на правен интерес и в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД, поради което се явява допустима. Жалбата е насочена срещу „Ю.Б.” АД - администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД.
Съгласно чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) административният орган е длъжен да провери при постъпване на искането предпоставките за допустимостта на жалбата, относно производството по издаване на индивидуалния административен акт.
В хода на административното производство жалбоподателката оттегля, подадената от нея жалба peг. № Ж-287/29.07.2015 г., и декларира, че няма претенции към „Ю.Б.” АД като администратор на лични данни.
Комисията за защита на личните данни като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство и на основание чл. 27, ал. 2, т. 5 от АПК във връзка чл. 30 и чл. 38, ал. 1 от ПДКЗЛДНА, във връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК,
РЕШИ:
 Оставя без разглеждане жалба рег. № Ж-287/29.07.2015 г., подадена от Н.К.С. срещу „Ю.Б.” АД, като недопустима и прекратява, образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Админиминистративен съд София – град.
  
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба рег. № Ж-287/29.07.2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2