Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2015 г. » Становище на КЗЛД по искане на кмет на община във връзка с приложението на Закона за защита на личните данни

Становище на КЗЛД по искане на кмет на община във връзка с приложението на Закона за защита на личните данни

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № П-7448/10.09.2015 г.
гр. София, 16.11.2015 г.

ОТНОСНО:Искане за становище с вх. рег. № П-7448/10.09.2015г. от г-н М.Д., кмет на община К., във връзка с приложението на Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в състав: Председател: Венцислав Караджов и Членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 04 ноември 2015 г., разгледа постъпило в КЗЛД искане за становище с вх. № П-7448/10.09.2015г. от г-н М.Д., кмет на община К.,във връзка с постъпило искане в общинска администрация К., с техен вх. № 08-00-759/30.07.2015 г., от Агенция „Пътна инфраструктура” за предоставяне на Удостоверения за наследници на лицето Л.В.К., като собственик на засегнат/и имот/и от изграждащ се Път II-18 Софийски околовръстен път - Западна дъга, участък от км. 0+780 до км. 6+300, засягащ землищата на гр. София и с. Мрамор.
Посочено е, че въпросното постъпило в общината искане е второ по ред, като вече веднъж е било указано на заявителя с писмо с изх. № 12-00-101/15.07.2015 г. да се представи документ от изрично посочените в чл. 106, ал. 1, т. 3 от ЗГР, което не е изпълнено от негова страна.
В искането е посочено, че доколкото исканата от заявителя информация съдържа лични данни на трети лица, попадащи под хипотезата на чл. 106, ал. 1, т. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), т.е. с разрешение на КЗЛД, кметът на община К. се е обърнал към КЗЛД с молба, на основание чл. 10, ал. 1 от ЗЗЛД, Комисията да изрази становище по допустимостта и основателността на искания от Агенция „Пътна инфраструктура” достъп до лични данни на трети лица чрез предоставяне на Удостоверения за наследници на посоченото в искането лице.
Към така постъпилото искане са приложени, както следва: Искане с вх. № 04-00-137/03.08.2015 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“; Искане с вх. № 12-00-101/07.07.2015 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“; Писмо изх. № 12-00-101/15.07.2015 г.; Предоставени документи с вх. № 12-00-101/25.08.2015 г.
Агенция „Пътна инфраструктура” с ЕИК 000695089 е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на регионалното развитие и благоустройството, със седалище София. Съгласно чл. 19 от Закона за пътищата,  Агенцията управлява републиканските пътища.
Агенция „Пътна инфраструктура” е администратор на лични данни и като такъв е подала заявление и е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри при КЗЛД под № 34964, като е заявила поддържането на два броя регистри: „Персонал“ и „Автоматизирано събиране на данни за пътния трафик“.
По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, “предоставяне на лични данни” са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея и съставлява обработване на лични данни по смисъла на закона.
По отношение законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на чл. 4 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни (в случая предоставянето на удостоверения за наследници) се допуска, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените и дадени алтернативно в закона условия за допустимост, а именно:
1. обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;
3. обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;
4. обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
5. обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
6. обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;
7. обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
Достатъчно е наличието на поне едно от горепосочените и дадени алтернативно в закона основания, за да е налице допустимо и законосъобразно обработване на лични данни. Доказателствената тежест по отношение на наличие на едно от основанията за допустимост на обработването на лични данни е на администратора, искащ съответния обем информация, като преценката по отношение на неговото наличие за всеки един конкретен случай е на администратора, предоставящ данните - в настоящия казус община К. Следователно искането за предоставяне на удостоверения за наследници на собственик на засегнат имот от одобрен за финансиране обект с национално значение следва да бъде придружено със съотносимите доказателства и информация относно обема, целите и наличието на условие за допустимост на обработването, подадено от страна на Агенция „Пътна инфраструктура”.
Видно от приложените документи към искането за становище, може да се приеме, че Агенция „Пътна инфраструктура” са представили съотносими към искането си до община К. доказателства и информация. В тази връзка следва да се отчита и обстоятелството, че с Решение № 250 на Министерски съвет от 25 април 2013 г. републикански път „Софийски околовръстен път“ - Западна дъга, участък от бул. „България“ до Северна скоростна тангента, част от който е и участъка от км 0+780 до км 6+300, е обявен за обект с национално значение и за национален обект, на основание § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост (ЗДС). Обектът има одобрени подробни устройствени планове (ПУП). Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура”. Посочената по-горе информация е качена на официалната интернет страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и е публично достъпна.
В контекста на голямата обществена значимост на проекта, по отношение на основанието за допустимост на обработване на търсените лични данни, в конкретната хипотеза би могла да се приложи хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД - обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес. В същото време Агенция „Пътна инфраструктура” при подаване на искането за съответния достъп и получаване на информация следва да представи пред администратора, предоставящ данните, надлежни доказателства с цел доказване на неговите договорни ангажименти по осъществяването на проекта и наличието на горепосоченото основание за допустимост на обработването.
В чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД са определени принципите, при спазването на които следва да се обработват лични данни или личните данни:
1. се обработват законосъобразно и добросъвестно;
2. се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели;
3. бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
4. бъдат точни и при необходимост да се актуализират;
5. се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
6. се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица.
Правото на защитата на физическите лица от злоупотреби с личната им информация и неправомерна намеса в техния личен живот се гарантира от горепосочените принципи, които са в основата на действащото законодателство, регулиращо обществените отношения в сферата на защитата на личните данни. За да е налице добросъвестно обработване, администраторът на лични данни следва предварително да е уведомил точно и правилно физическото лице за целите на обработката, като не използва данните за цели, различни от обявените. Обработването трябва да е законосъобразно, т.е. администраторът на лични данни трябва да съблюдава всички разпоредби на законите и подзаконовите актове, свързани със защитата на личните данни и да действа в рамките на притежаваните, съгласно тях, правомощия. Друго основно правило е, че данните следва да бъдат пропорционални и да съответстват адекватно на целите, за които се обработват. Администраторът на лични данни трябва да обработва само минимално необходимото количество информация за всяко физическо лице, нужно за целите на обработването, като допълнителни данни за лицето могат да се записват само когато събраната вече информация е недостатъчна за постигането на обявените цели. В противен случай допълнителната информация ще бъде “прекомерна” за нуждите на обработването и поради това не трябва да бъде съхранявана.
Едновременно с наличието на условие за допустимост и спазване на принципите за обработване на лични данни, администраторът следва да изпълни и задълженията си, произтичащи от разпоредбите на чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от ЗЗЛД, съгласно които администраторът на лични данни е задължен да предостави на физическото лице, чиито данни обработва, следната информация:
- данните, които идентифицират администратора и неговия представител;
- целите на обработването на личните данни;
- получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
- данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
- информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.
Информацията по чл. 19, ал. 1, т. 3 - 5, чл. 20, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗЗЛД, както и всяка друга информация, свързана с обработването на данните, се предоставя след извършване на преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за което се отнасят, като тази преценката се извършва от администратора за всеки конкретен случай.
Видно от Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри при КЗЛД, Агенция „Пътна инфраструктура” не е заявила регистър относно обработване на лични данни на категория лица - собственици и/или наследници на собственици на недвижими имоти или части от имоти, които са обект на процедура по отчуждаване за държавна нужда. В тази връзка е необходимо да се укаже на Агенция „Пътна инфраструктура”, че преди да започне да обработва лични данни касаещи посочените лица, същата следва да актуализира вече извършената регистрация в Регистъра, като подаде информация към Комисията и заяви съответен допълнителен регистър.
С оглед на горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни изрази следното
 СТАНОВИЩЕ:
1. На основание чл. 4, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД и при отчитане на обществената значимост на проекта, както и поетите ангажименти за изпълнението на задача, осъществявана в обществен интерес, община К. може да предостави на Агенция „Пътна инфраструктура” Удостоверение за наследници на лицето Л.В.К., като собственик на засегнат/и имот/и от изграждащ се Път II-18 „Софийски околовръстен път-Западна дъга, участък от км. 0+780 до км. 6+300, засягащ землищата на гр. София и с. Мрамор.
2. Агенция „Пътна инфраструктура”, преди да започне да обработва лични данни касаещи посочената категория лица, следва да актуализира вече извършената регистрация в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри с лични данни при КЗЛД, като подаде информация към Комисията и заяви отделен регистър.
3. Администраторът на лични данни – община К. трябва да намери подходящ начин, по който да изпълни задължението си по ЗЗЛД за уведомяване на физическите лица, чиито данни ще обработва чрез тяхното предоставяне.        
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД по искане на кмет на община във връзка с приложението на Закона за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings