Начало » Профил на купувача » Публични покани - 2015 г. » ID № 9045899 / 14.09.2015 г. Разработка и внедряване на софтуерна система за следене, докладване и обработване на събития свързани с нарушаване сигурността на личните данни, за нуждите на Комисия за защита на личните данни

ID № 9045899 / 14.09.2015 г.
Разработка и внедряване на софтуерна система за следене, докладване и обработване на събития свързани с нарушаване сигурността на личните данни, за нуждите на Комисия за защита на личните данни

ОДОБРЯВАМ:   /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
 

П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А

за представяне на оферти
по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
 Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки под 
ID № 9045899 / 14.09.2015 г.
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание Заповед № РД-14-227/14.09.2015 г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД/Комисията), Регламент (EC) No 611/2013 г. на Европейската Комисия от 24 юни 2013 г. относно мерките, приложими за съобщаването на нарушенията на сигурността на личните данни и чл. 251 ж, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), и съгласно разпоредбите на Глава осма “а”, чл. 101a и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви каним да представите Вашите оферти, които съдържат Техническо и Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет Разработка и внедряване на софтуерна система за следене, докладване и обработване на събития свързани с нарушаване сигурността на личните данни, за нуждите на Комисия за защита на личните данни”.
  

РАЗДЕЛ І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител: Комисия за защита на личните данни
Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Град: София - 1592
Лицe за контакт: г-н Веселин Витков
Телефон: 02/ 9153 575
E-mail: kzld@cpdp.bg
Факс: 02/ 9153 525
Интернет адрес/и на възложителя: https://www.cpdp.bg
Адрес на Профил на купувача: 
  

РАЗДЕЛ ІІ

Обект на поръчката: Услуга
Кратко описание: Разработване на софтуерна система за следене, докладване и обработване на събития свързани с нарушаване сигурността на личните данни, в съответствие с изискванията и Техническото задание на Възложителя, внедряването й в експлоатация и обучение на вътрешните потребители (служители на КЗЛД) за работа със системата. 
Общ терминологичен речник (CPV):
основен код: 48000000 Софтуерни системи и информационни пакети
допълнителни кодове:
48210000 Софтуерни пакети за работа в мрежа
48214000 Софтурни пакети за мрежова информационна система
48219300 Софтуерни пакети за администриране
48730000 Софтуерни пакети за защита
48732000 Софтуерни пакети за защита на данни
80511000 Услуги по обучение на персонала
 
РАЗДЕЛ ІІІ
Количество или обем:
Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на поръчката е в размер на до 60 000,00 (шестдесет хиляди) лева без включен ДДС или до 72 000,00 (седемдесет и две хиляди лева) лева с включен ДДС.
Място на извършване:територията на Република България, по седалищата и административните адреси на Изпълнителя и на Възложителя, код NUTS BG
 Изисквания за изпълнение на поръчката:
Разработването на системата се основава на Регламент (EC) No 611/2013 г. на Европейската Комисия от 24 юни 2013 г. относно мерките, приложими за съобщаването на нарушенията на сигурността на личните данни и чл. 251 ж, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).
В процедуратаза възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публична покана могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и свързаните с изпълнение на поръчката нормативни актове. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна властпо закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно за това. В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените Изисквания на Възложителя:
Участниците трябва да отговарят на изискванията, заложени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-“д“, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП. При сключване на договора, участникът, определен за Изпълнител, следва да представи документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата най-малко 2 (две) услуги с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка.
Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват по предмета на поръчката.
Участникът трябва да има въведена система за управление сигурността на информацията съгласно стандарт ISO 27001:2005 (или еквивалентен) с обхват по предмета на поръчката.
Участникът трябва да участва в програмата Oracle Partner Network.
Участникът следва да разполага с екип от експерти, ангажирани с изпълнението на поръчката, включващ минимум: Ръководител на проекта: висше образование в областта на информационните технологии; минимум 10 години професионален опит, от които поне 5 г. като ръководител на проекти; участие като ръководител на проекти, свързани с разработване и внедряване на информационни системи; да притежава сертификат за управление на проекти или еквивалентен документ; Бизнес анализатор: висше образование в областта на информационните технологии или икономиката; минимум 5 години професионален опит, от които поне 3 г. като бизнес анализатор; участие в минимум 2 проекта като бизнес анализатор; Софтуерен разработчик: (минимум 2-ма): висше образование в областта на информационните технологии или икономиката; минимум 7 години професионален опит, от които поне 5 г. като суфтуерен разработчик; участие в минимум 5 софтуерни разработки; Разработчик на база данни: висше образование в областта на информационните технологии; минимум 7 години професионален опит, от които 5 като разработчик на база данни; да притежава валиден сертификат, издаден от сертификационна програма на Oracle (Oracle Certified Professional или Oracle Certified Associate); Администратор на база данни: висше образование в областта на информационните технологии; минимум 7 години професионален опит, от които 5 като администратор на база данни; да притежава валиден сертификат, издаден от сертификационна програма на Oracle (Oracle Certified Professional или Oracle Certified Associate); Специалист по качеството: минимум 7 г. професионален опит, от които 5 като специалист по качеството на информационни системи.
Участникът следва да представи:Декларация за съгласие с условията на проекта на договора;Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП;Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
 

ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 
Критерий за възлагане:„икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите: Показателите за оценка на офертите са посочени в Методиката за определяне на Комплексна оценка по показатели и относителната им тежест, част от Документацията за възлагане на обществената поръчка.
Срок за получаване на офертите: Дo 17:00 часа на 25.09.2015 г. 
Европейско финансиране: Не
Допълнителна информация:
Пълен достъп до документацията за участие в процедурата и информация относно Публичната покана е осигурен и се съдържа на официалната интернет страница на Комисия за защита на личните данни, в Раздел „Профил на купувача“, Подраздел „Публични покани - 2015“ – https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1651 и може да бъде изтеглена от там.
В „Профил на купувача“ Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.
Офертите следва да бъдат изготвени и представени съгласно разпоредбите на чл. 101в от ЗОП и изискванията на Възложителя.
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 28.09.2015 г. от 11:00 часа в административната сграда на КЗЛД – заседателна зала.
Условие за сключване на договор с участника определен за Изпълнител е същият да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-“д“от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
 
РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА (включително): 25.09.2015 г.
Приложение:  Документация за възлагане на обществената поръчка с 12 броя приложения.

 


Файлове за сваляне

Публична покана
Документация (DOC)
Документация (PDF)
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Разяснение до заинтересованите лица от 18.09.2015 г. (DOC)
Разяснение до заинтересованите лица от 18.09.2015 г. (PDF)
Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Договор с ДЗЗД „ЦАПК ПРОГРЕС“
Информация за авансово плащане
Информация по чл. 22б, т. 14 от ЗОП - окончателно плащане


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings