Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2014 г. » Становище на КЗЛД във връзка с приложението на Закона за защита на личните данни

Становище на КЗЛД във връзка с приложението на Закона за защита на личните данни

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № ЗАП - 98/2014 г.
гр. София, 22.12.2014 г.

ОТНОСНО: Искане за становище от г-нГ.П.М. - изпълнителен директор на „И.“ АД във връзка с приложението на Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков  на заседание, проведено на 17.12.2014 г., разгледа искане за становище вх. № ЗАП-98/17.11.2014 г. от Г.П.М. - изпълнителен директор на „И.“ АД във връзка с приложението на Закона за защита на личните данни. В искането е посочено, че „И.“ АД с ЕИК ***** е администратор на лични данни и е вписан във воденият от Комисията за защита на личните данни регистър на администраторите на лични данни и водените от тях регистри на лични данни. Сочи се също, че дружеството предоставя платежни услуги, за които е лицензирано от Българска народна банка. В искането се сочи, че в деловодството на дружеството е получено писмо с вх. № 13861/10.11.2014 г. от Първо районно управление при ОДМВР - Р. С него от дружеството се изисква предоставянето на информация, съдържаща лични данни на клиенти. В искането се казва, че в писмото от Първо РУ - ОДМВР - Р. е образувана преписка с вх.№ 7401/2014 г. по повод изгубена гривна от физическо лице, и че същото се е случило в каса на „И.“ АД - гр. Р. Сочи се, че в това писмо се иска от „И.“ АД да предостави информация за имената на титулярите на абонатните номера, сметките за които са били заплатени в касата на „И.“ АД в периода от 11.05 ч. до 11.30 ч. на 02.10.2014 г.
В искането на г-н Г.П.М. се сочи, че в посоченият период от време на въпросната дата, чрез системата на Easypay са извършени плащания на битови сметки и погасяване на други задължения към различни търговци , като характерното при този вид услуга е, че не се изисква идентификация на клиента от страна на „И.“ АД. Казва се, че платецът може да е различен от лицето титуляр на абонатния номер или лицето на което се води задължението. Сочи се също, че информацията, която се обработва при предоставяне на този вид платежна услуга от „И.“ АД е собственост и е събрана от трето лице - съответен търговец, в полза на когото се извършват плащанията чрез системата easypay.
Отправена е молба за становище до Комисията следва ли „И.“ АД да поиска писменото съгласие на съответните дружества за разкриване на лични данни на техни клиенти, които данни дружествата са предоставили на „И.“ АД във връзка с извършване на услугата - плащане на битови сметки и погасяване на задължения към тях. 
Предоставянето на информация за имената на титулярите на абонатните номера, сметките, за които са били заплатени на касата на дружеството през посоченият период от време е действие по обработване на лични данни по смисъла на легалната дефиниция, посочена в § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД.
По смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, „предоставяне на лични данни” са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея и съставлява обработване на лични данни по смисъла на закона.
По отношение законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни чрез предоставянето им , се прилагат разпоредбите на чл. 4 от ЗЗЛД, според който обработването на лични данни се допуска, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените и дадени алтернативно в закона условия за допустимост.
Достатъчно е наличието на поне едно от горепосочените и дадени алтернативно в закона основания, за да е налице допустимо и законосъобразно обработване на лични данни.Цитираното писмо от Първо районно управление при ОДМВР - Р. с вх. № 13861/10.11.2014 г. не е приложено към искането за становище. От написаното в искането за становище, стана ясно, че е образувана преписка по повод загубена гривна, а не във връзка с някакво съставомерно деяние. След като съгласно предоставена информация в искането за становище платецът може да е различен от лицето титуляр на абонатния номер или лицето на което се води задължението не става достатъчно ясно, за какво ще послужи информацията за имената на титулярите на абонатни номера, сметките, за които са били заплатени на 02.10.2014 г. в периода от 11.05 до 11.30 часа., за да се предостави дадена информация освен условия за допустимо обработване на личните данни по смисъла на чл. 4 от ЗЗЛД , следва и същото да е в съответствие с принципите на целесъобразност и пропорционалност.
За да се предостави исканата информация при така представената фактическа обстановка следва да има изрично съгласие на физическите лица - титуляри на абонатните номера по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 във връзка с т. 13 на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни изразява следното:
СТАНОВИЩЕ
 Исканата информация може да се предостави само при наличие на изрично съгласие на физическите лица - титуляри на абонатните номера по смисъла на чл. 4,ал. 1, т. 2 във връзка с т.13 на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД във връзка с приложението на Закона за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings