Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2014 г. » Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на информация за броя на издадените удостоверения за постоянен и настоящ адрес и конкретно посочване на лицата, на които са съставени

Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на информация за броя на издадените удостоверения за постоянен и настоящ адрес и конкретно посочване на лицата, на които са съставени

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
с рег. № С - 8956/2014 г.
гр. София, 22.12.2014 г.

ОТНОСНО: Искане с вх. № П - 8956 от 10.12.2014 год. от инж. С.Б.С. – Кмет на община К., по въпроси, касаещи предоставянето на информация за броя на издадените удостоверения за постоянен и настоящ адрес и конкретно посочване на лицата, на които са съставени.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и Членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 17.12.2014 г., разгледа преписка с вх. № С - 8956 от 10.12.2014 год.отинж. С.Б.С. – Кмет на община К. В искането си инж. С.Б.С. посочва, че поставеният от него въпрос е във връзка с постъпило питане от група общински съветници от Общински съвет К., включващо информация за броя на издадените удостоверения за постоянен и настоящ адрес и конкретно посочване на лицата, на които са съставени.
Въпросът, който инж. С.Б.С. поставя пред КЗЛД е следният: Допустимо ли е да се предостави в пълен обхват исканата информация или следва да бъде изготвена във вид на справка, без посочване на лични данни на лицата. Може ли такъв вид информация да бъде предоставена на лице в качеството му на общински съветник, като се има предвид практиката да се публикуват отговорите на Кмета на Общината в социалните мрежи, което от своя страна би довело до нарушаване на правата на трети лица във връзка с разкриването на личните им данни, според инж. С.Б.С.
Към искането за становище е приложено питането от общинските съветници.
Правен анализ:
По смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон.Община К. е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД. Вписана е в публичния регистър на администраторите на лични данни и водените от тях регистри с лични данни с рег. № 1113.
Съгласно легалната дефиниция, посочена в чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
Действията по отношение предоставянето на достъп до информация относно броя на издадените удостоверения за постоянен и настоящ адрес и конкретно посочване на лицата, на които са съставени, представляват „Обработване на лични данни”, съгласно легалната дефиниция, посочена в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД и по-конкретно обработване под формата на „разпространяване” и „предоставяне” по смисъла на ЗЗЛД.
Когато се отправят искания за достъп до лични данни, съответният администратор следва да се съобрази с разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД. Текстът на чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД урежда алтернативни хипотези, при наличието на които се допуска законосъобразното обработване на лични данни.
При анализа на изложения казус следва също така да се вземе предвид и статута на Общинския съвет като орган на местното самоуправление, както и правомощията на общинските съветници.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници (чл. 18, ал. 2 от ЗМСМА).
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА във връзка с изпълнение на правомощията си, общинските съветници имат право да отправят питания към кмета на общината. Разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА гласи, че държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.
При анализа на изложения казус и относимостта към разпоредбите на ЗЗЛД следва да се направи извод, че предоставянето на исканата информация може да се извърши законосъобразно в случай, че са налице условията на чл.  4, ал. 1, т. 5 – изпълнение на задача, която се осъществява в обществен интерес. Възможно условие за допустимост на обработването, под формата на предоставяне на данните е и разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗЗЛД – обработването е необходимо за упражняване на правомощия предоставени със закон на лицето, на което се разкриват данните.
При всички положения правомерното обработване на лични данни е необходимо да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразост, целесъобразност и пропорционалност на данните. Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД личните данни следва да се обработват законосъобразно и добросъвестно, да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели, да бъдат съотносими, свързани и ненадхвърлящи целите, за които се обработват, т.е. да бъдат пропорционални, както и да се заличават и коригират в случай на непропорционалност по отношение на целите, за които се обработват.
Във всеки един конкретен случай на обработване на лични данни е необходимо да се следи за баланса между значимостта на обществения интерес, който налага това обработване и степента, до която се засяга правото на неприкосновеност на личния живот на физическото лице, за което се отнасят данните. Следва да се има предвид и целта на ЗЗЛД, която е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни.
Съгласно разпоредбите на ЗЗЛД личните данни трябва да се събират за конкретни, точно определени и законни цели. В питането си общинските съветници не са пояснили основанието за предоставяне от страна на община К. информацията относно т. 3. списък на точния адрес, улица и номер, където е регистрирано всяко лице; 4. списък с писменото заявление на всеки собственик на дадения имот, че знае, че там е регистриран друг човек; 5. списък с всички регистрирани по настоящ адрес, информация къде е техния постоянен адрес; 6. списък на всички регистрирани по постоянен адрес, с информация къде е техния настоящ адрес. Исканата информация не е в съответствие с принципите за обработване на лични данни съгласно ЗЗЛД.
От гледна точка на защитата на личните данни е важно да се знае какво означава „Трето лице” по смисъла на ЗЗЛД, тъй като законът не позволява разкриване на лични данни на такива лица, без да е налице правно основание.Трето лице може да бъде физическо или юридическо лице, орган на държавна власт или на местно самоуправление, различен от физическото лице, за което се отнасят данните, от администратора на лични данни, от обработващия лични данни и от лицата, които под прякото ръководство на администратора или обработващия имат право да обработват лични данни. Администраторът на лични данни (Община К.) следва да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на трети лица, ако такива се съдържат в исканата информация. Личните данни, отнасящи се до трети лица, следва да бъдат анонимизирани (да бъдат приведени във форма, която не позволява те да бъдат свързани със съответното физически лице, за което се отнасят) от предоставените документи.
Във връзка с горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на лични данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
Информацията за конкретно посочване на лицата, на които са съставени издадените удостоверения за постоянен и настоящ адрес, попада в определението „лични данни“, по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
По конкретно отправеното питане Община К. следва да предостави на общинските съветници исканата информация, относно броя на всички заявления за настоящ адрес за всички години от началото на текущия мандат и броя на всички заявления за постоянен адрес за всички години от началото на текущия мандат (т. 1 и т. 2 от Питането).
Обработването на тази информация под формата на „предоставяне” по смисъла на ЗЗЛД е допустимо и законосъобразно единствено в случаите, когато е налице поне едно от посочените в разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на личните данни условия. Възможни условия за допустимост на обработването са осъществяването на задача в обществен интерес (чл. 4, ал. 1,т. 5 от Закона за защита на личните данни), както и разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗЗЛД – обработването е необходимо за упражняване на правомощия предоставени със закон на лицето, на което се разкриват данните.
При наличие на лични данни, отнасящи се до трети лица, данните следва да бъдат приведени във форма, която не позволява те да бъдат свързани със съответното физическо лице, за което се отнасят.
Информацията относно т. 3. списък на точния адрес, улица и номер, където е регистрирано всяко лице; 4. списък с писменото заявление на всеки собственик на дадения имот, че знае, че там е регистриран друг човек; 5. списък с всички регистрирани по настоящ адрес, информация къде е техния постоянен адрес; 6. списък на всички регистрирани по постоянен адрес, с информация къде е техния настоящ адрес от конкретното питане на общинските съветници не е в съответствие с принципите за обработване на лични данни съгласно ЗЗЛД. Комисията за защита на личните данни счита, че в настоящия случай не е налично основание за предоставяне на исканите лични данни по т. 3 до т. 6 от питането на общинските съветници.
Преценката за наличието или липсата на условия за предоставяне на информацията е на администратора на лични данни, който извършва предоставянето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи предоставянето на информация за броя на издадените удостоверения за постоянен и настоящ адрес и конкретно посочване на лицата, на които са съставени


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings