Български English Français
Начало » Практика » Решения на ВАС за 2014 г. » Решение на Върховния административен съд № 13731/ 17.11.2014 г.

Решение на Върховния административен съд № 13731/ 17.11.2014 г.

РЕШЕНИЕ
№ 13731
София, 17.11.2014
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на петнадесети октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИАНА ДОБРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
 ЕМАНОИЛ МИТЕВ

 
 

при секретар

Жулиета Славова

и с участието

на прокурора

Валентина Драганова

изслуша докладваното

от председателя

ДИАНА ДОБРЕВА

 

по адм. дело № 3362/2014.
 
 
Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) срещу решение № 8227 от 20.12.2013 г. по адм. дело № 7773/2013 г. на Административен съд София – град (АССГ), с което е отхвърлена жалбата на агенцията срещу решение № Ж-95 от 12.07.2013 г. на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). С това решение, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7, чл. 38, ал. 2 и чл. 42, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 11 000 лева на БАБХ, като администратор на лични данни, за това, че е нарушил разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗЗЛД. Посочил е лични данни - ЕДИНЕН ГР. НОМЕР и адрес по местоживеене на П.Т.М.-И. в Констативен протокол от 21.03.2012 г. на Областна дирекция по безопасност на храните – В., за извършена проверка на ЦДГ “Р.“- гр. Б.С., чийто е директор е П.Т.М.-И. Прието е от АССГ за правилно заключението на комисията, че в констативния протокол данните се явяват прекомерни с оглед на целта на извършената от органите на БАБХ проверка.
С жалбата се навеждат доводи за неправилност на първоинстанционното съдебно решение поради противоречие с материалния закон и необоснованост, и се иска отмяната му.
Ответникът – Комисията за защита на личните данни, счита подадената жалба за неоснователна.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение, че жалбата е основателна.
Според настоящата инстанция касационното оспорване е процесуално допустимо. За да се произнесе по същество, съдебният състав съобрази следното:
БАБХ е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД.
С решение № Ж-95 от 12.07.2013 г. на КЗЛД, на БАБХ, като администратор на лични данни, е наложена имуществена санкция за това, че е нарушил разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗЗЛД.
За да е налице нарушение на посочените разпоредби, е необходимо администраторът на лични данни: първо - да не ги е обработил законосъобразно и добросъвестно и второ - да не ги е събирал за конкретни, точно определени и законни цели, и да ги е обработил допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
По делото не са налице данни за нарушаване на тези две хипотези от страна на БАБХ. Въпросните лични данни – ЕДИНЕН ГР. НОМЕР и адрес на директора на ЦДГ “Р.“ са събрани с конкретна, точно определена и законна цел – извършване на проверка от длъжностни лица на БАБХ в детската градина с цел установяване спазване на разпоредбите от Закона за храните (ЗХ). Резултатите от тази законна проверка са обективирани в констативен протокол, акт за установяване на административно нарушение, извършено от директора на детската градина и издадено наказателно постановление срещу него. Няма доказателства и за това, че събраните по време на проверката лични данни на директора са били обработени от БАБХ допълнително по начин, несъвместим с целта на проверката. Данните са обработени законосъобразно и добросъвестно от длъжностните лица на БАБХ.
Не може да бъде споделен извода на първоинстанционния съд за това, че в констативния протокол от проверката не могат да се съдържат личните данни на директора на детската градина, защото по време на проверката тя все още нямала качеството на административно-наказателно отговорно лице по ЗХ. В качеството й на длъжностно лице, ангажирано с управлението на детската градина, тя носи персонална отговорност за спазването разпоредбите на ЗХ в дейността на заведението, което ръководи. Ето защо записването на личните й данни в констативния протокол, необходими по закон за съставяне впоследствие на акт за установяване на административно нарушение и издаване на наказателно постановление, не е неправомерно. Изводът, че утвърдената бланка не указвала, че в протокола се записва нещо повече от трите имена и длъжност на присъствалото лице, не означава, че с протокола не могат да се констатират лични данни на административно-наказателно отговорното лице. Видно от формата на утвърдената бланка, а това е и логично, няма указания за това какво да бъде констатирано. Констатациите на проверката трябва да бъдат достатъчни, за да може да бъде съставен впоследствие актът за установяване на административното нарушение, задължителни атрибути на който са точният адрес и ЕДИНЕН ГР. НОМЕР на извършителя. Затова законосъобразно проверяващите са снели и записали тези данни от здравната книжка на директора на ЦДГ.
Предвид изложените съображения решението на АССГ следва да се отмени и вместо него да се постанови друго по съществото на спора, с което решението на КЗЛД да бъде изцяло отменено.
При този изход на спора основателно е искането на процесуалния представител на касатора за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, поради което КЗЛД следва да се осъди да заплати на БАБХ сумата 300 лева.
Затова и на основание чл. 222, ал. 1 във връзка с чл. 221, ал. 2 от АПК,  Върховният административен съд, състав на пето отделение,
РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение № 8227 от 20.12.2013 г. по адм. дело № 7773/2013 г. на Административен съд София - град и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ решение № Ж-95 от 12.07.2013 г. на Комисията за защита на личните данни.
ОСЪЖДА Комисията за защита на личните данни да заплати на Българската агенция по безопасност на храните сумата 300 (триста) лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно.
 
Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Диана Добрева

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Виолета Главинова
/п/ Еманоил Митев


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 13731/ 17.11.2014 г. (DOC)
Изтегли файла Решение на Върховния административен съд № 13731/ 17.11.2014 г. (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings