Български English Français
Начало » Профил на купувача » Публични покани - 2014 г. » Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на дейности по информация и публичност” по проект „Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”.

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на дейности по информация и публичност” по проект „Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”.

П О К А Н А
за участие във възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2
от Закона за обществените поръчки
 
Комисията за защита на личните данни, в качеството си на Възложител, на основание чл.101б, ал.2 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки и Заповед № РД-14-410/31.10.2014г. на председателя на Комисията, отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и ценово предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на дейности по информация и публичност” по проект „Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им”.
Публичната покана е публикувана в Портала за обществените поръчки под ID № 9035425/31.10.2014г.
I. Срок за изпълнение на ОП - Срокът за изпълнение на възложената поръчка започва да тече от датата на подписване на договор за изпълнението й и приключва с изпълнението на хронологически последната от възложените дейности, но не по-късно от 26.09.2015 г.
II. Участниците следва да представят оферта за обществената поръчка в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в КЗЛД, на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на обществената поръчка.
III. Офертата за участие да бъде изготвена и представена съгласно изискванията на чл.101в от ЗОП, в писмена форма на български език, в запечатан непрозрачен плик и да съдържа:
1. Данни за лицето - заверени копия от документа за регистрация и удостоверение за актуално състояние или ЕИК, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. При участие на чуждестранно лице следва да се представи еквивалентен документ на документа за регистрация, издаден от компетентен орган на държавата, в която е установен. При условие, че участник в процедурата е физическо лице се представя копие от документа за самоличност.
2. Списък на извършените услуги сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от датата за получаване на офертите, с посочване на стойностите, датите и получателите,заедно с доказателство за извършената услуга.
Услуги сходни с предмета на поръчката са организиране на пресконференции и/или изработване на рекламни материали.
3. Списък на експертите, които ще участват при изпълнение на поръчката с информация относно тяхната квалификация и опит.
4. Място на изпълнение: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
5. Срок на изпълнение.
6. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 60 дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП.
8. Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС)
9. Техническо предложение и срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 60 дни;
10. Ценово предложение.
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който следва да се запишат адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
 
Изисквания към участниците:
1. За участниците в поръчката не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5 от ЗОП.
2. Участникът да е извършил услуга/и сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от крайната дата за подаване на офертите.
3. Участникът да разполага със следните ключови експерти:
· „Ръководител на екип” – минимални изисквания: образование – висше, степен – „бакалавър”, опит – най-малко пет години опит в провеждането на комуникационни и рекламни кампании, включващи организиране на някои от следните събития/пресконференции, семинари, кръгли маси или форуми, връзки с медиите.
· „Мениджър – управление на събития” – минимални изисквания: образование – висше, степен – „бакалавър”, опит – най-малко две години в организиране, логистика и управление на комуникационни и рекламни кампании.
· „Графичен дизайн” – минимални изисквания: образование – висше, степен – „бакалавър” в някоя от следните области: „Технически науки”, „Природни науки, математика и информатика”, „Изкуства” или еквивалентно, опит – най-малко две години опит в областта на графичния дизайн и изработване на рекламни печатни материали.
Срокът на валидност на офертата е 60 дни.
 
 
IV. Технически изисквания
Предвидени за изпълнение са следните поддейности:
Поддейност 1 - Провеждане на встъпителна пресконференция и подготовка и публикуване на 1 бр. публикация за проекта в национална печатна медия;
Поддейност 2 - Провеждане на заключителна пресконференция и подготовка и публикуване на 1 бр. публикация за проекта в национална печатна медия;
Поддейност 3 - Разработване, отпечатване и производство на информационни и рекламни материали, а именно:
3.1. Изработване на 2 бр. информационни табели;
3.2. Изработване на 300 бр. тетрадки – пад;
3.3. Изработване на 300 бр. папки;
3.4. Изработка на 300 бр. химикалки;
3.5. Изработване на 200 бр. визитници;
3.6. Изработване на 200 бр. флашпамети;
3.7. Изработване на 500 бр. брошури за популяризиране на дейностите и резултатите от проекта.
 
V. Условия за плащане
Плащането по настоящата поръчка ще се извършват по следния начин:
1. Плащането ще се извърши по банков път.
2. Плащането ще се извършва в срок до тридесет работни дни след представянето на:
- фактура за стойността на извършената услуга;
- двустранен констативен протокол, подписан за възложителя – от ръководителя на проекта, а за изпълнителя – от упълномощено от него лице, с който се удостоверява, че услугата е извършена качествено и в срок.
 
VІ. Критерий за възлагане: най-ниска цена.
 
VII. Възложителят сключва писмен договор с участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка. При сключване на договора избраното за изпълнител лице е нужно да представи следните документи:
1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” от ЗОП освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
2. Данни за банковата сметка на изпълнителя;
3. Нотариално заверено пълномощно, ако договорът се подписва от упълномощено лице.
 
VIII. Краен срок на подаване на офертите – дo 17.00 часа на 10.11.2014 г. Офертите се подават в деловодството на КЗЛД, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
 
IX. Лица за контакт:
     Антон Тодоров – тeл. 02/91-53-548
     Янко Начовски – тел.02/91-53-574
 
Х. Условия при отваряне на офертите:
Място, дата и час сградата на КЗЛД – заседателна зала, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, офертите ще бъдат отворени на 14.11.2014 г. в 10.00 часа.
Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
 
Допълнителна информация:
Пълен достъп до документацията за участие в процедурата и информация относно публичната покана е осигурен и се съдържа на официалната интернет страница на Комисия за защита на личните данни, в Раздел „Профил на купувача” – www.cpdp.bg и може да бъде изтеглена от там.
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
 
1. Изисквания на възложителя;
2. Техническа спецификация – Приложение 1;
3. Оферта – Приложение 2;
4. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Приложение 3;
5. Списък с експертите, които ще бъдат ангажирани с поръчката – Приложение 4;
6. Автобиография за експерти – Приложение 5;
7. Декларация във връзка с чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС – Приложение 6;
8. Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“-„д“, т.2, т.3 и т.4 и ал.5 от ЗОП – Приложение 7;
9. Декларации по ОПАК – Приложение 8 и Приложение 9;
10. Проекто-договор – Приложение 10;
11. Изисквания за информация и публичност –задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност – Приложение 11;
12. Списък на извършените услуги, сходни с предмета на поръчката – Приложение 12.

Файлове за сваляне

Изтегли файла Изисквания на възложителя (PDF)
Изтегли файла Изисквания на възложителя (DOC)
Изтегли файла Техническа спецификация – Приложение 1 (PDF)
Изтегли файла Техническа спецификация – Приложение 1 (DOC)
Изтегли файла Оферта – Приложение 2 (PDF)
Изтегли файла Оферта – Приложение 2 (DOC)
Изтегли файла Списък на документите, съдържащи се в офертата – Приложение 3 (PDF)
Изтегли файла Списък на документите, съдържащи се в офертата – Приложение 3 (DOC)
Изтегли файла Списък с експертите, които ще бъдат ангажирани с поръчката – Приложение 4 (PDF)
Изтегли файла Списък с експертите, които ще бъдат ангажирани с поръчката – Приложение 4 (DOC)
Изтегли файла Автобиография за експерти – Приложение 5 (PDF)
Изтегли файла Автобиография за експерти – Приложение 5 (DOC)
Изтегли файла Декларация във връзка с чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС – Приложение 6 (PDF)
Изтегли файла Декларация във връзка с чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС – Приложение 6 (DOC)
Изтегли файла Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“-„д“, т.2, т.3 и т.4 и ал.5 от ЗОП – Приложение 7 (PDF)
Изтегли файла Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“-„д“, т.2, т.3 и т.4 и ал.5 от ЗОП – Приложение 7 (DOC)
Изтегли файла Декларации по ОПАК – Приложение 8 и Приложение 9 (PDF)
Изтегли файла Декларации по ОПАК – Приложение 8 и Приложение 9 (DOC)
Изтегли файла Проекто-договор – Приложение 10 (PDF)
Изтегли файла Проекто-договор – Приложение 10 (DOC)
Изтегли файла Изисквания за информация и публичност – задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност – Приложение 11 (PDF)
Изтегли файла Изисквания за информация и публичност – задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност – Приложение 11 (DOC)
Изтегли файла Списък на извършените услуги, сходни с предмета на поръчката – Приложение 12 (PDF)
Изтегли файла Списък на извършените услуги, сходни с предмета на поръчката – Приложение 12 (DOC)
Изтегли файла Съобщение до средствата за масово осведомяване (PDF)
Изтегли файла Съобщение до средствата за масово осведомяване (DOC)
Изтегли файла Публична покана (PDF)
Изтегли файла Публична покана (DOC)
Изтегли файла Разяснения до заинтересованите лица от 05.11.2014 г. (PDF)
Изтегли файла Разяснения до заинтересованите лица от 05.11.2014 г. (DOC)
Изтегли файла Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
Изтегли файла Съобщение до участниците и заинтересованите лица от 28.11.2014 г.
Изтегли файла Договор с „РЕКЛАМА КОНСУЛТ” ЕООД за изпълнение на дейности по информация и публичност
Изтегли файла Информация по чл. 22б, т.14 от ЗОП за датата, основанието и размера на плащанията по Договор № 42/28.22.2014 г.
Изтегли файла Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings