Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за 2014 г. » Задължително предписание от 05.02.2014 г. на „Лили Дрогерие“ ЕООД в резултат на извършена последваща проверка

Задължително предписание от 05.02.2014 г. на „Лили Дрогерие“ ЕООД в резултат на извършена последваща проверка

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДПИСАНИЕ
 
На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД и Решение на КЗЛД от Протокол № 2 от редовно заседание, проведено на 05.02.2014 г., във връзка с последваща проверка по сигнал с вх. № Ж-500/27.12.2013 г., подаден от Д.П., Комисия за защита на личните данни издава следното Задължително предписание на „Лили Дрогерие“ ЕООД, с ЕИК: 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София. ул. „Иван Денкоглу“ № 26, ет. 2, представлявано от Б.В., в качеството му на администратор на лични данни:
1. Да се преустанови дейността по събиране и обработване на копия от удостоверения за раждане;
2. Да се унищожат събраните копия от удостоверения за раждане, за което да бъдат предоставени доказателства в КЗЛД.
 Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в едномесечен срок от датата на получаването му, като за неговото изпълнение е необходимо писмено да се уведоми КЗЛД и да се представят относими доказателства.
В случай, че задължителното предписание не бъде изпълнено в указания
по-горе срок, ще бъдат предприети действия за налагане на административно наказание по реда на глава VIII от ЗЗЛД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание от 05.02.2014 г. на „Лили Дрогерие“ ЕООД в резултат на извършена последваща проверка


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2