Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Органи, компетентни за въвеждане, актуализиране и заличаване на националните сигнали в ШИС II

Органи, компетентни за въвеждане, актуализиране и заличаване на националните сигнали в ШИС II

Право да изменя, допълва, поправя и заличава данни в сигнал в ШИС II има единствено държавата - членка, въвела сигнала в ШИС II.
1. Бюрото „СИРЕНЕ“ въвежда, актуализира и заличава националните сигнали за:
· лица, издирвани за арест с цел предаване или екстрадиция въз основа на издадена Европейска заповед за арест или молба за временно задържане под стража с оглед следваща екстрадиция
· свидетели, лица, които са призовани, или лица, които се издирват, за да бъдат призовани да се явят пред съдебните органи във връзка с наказателно производство, за да отговарят за деяния, за които са преследвани, лица, на които следва да бъде връчена присъда или други документи във връзка с наказателно производство, за да отговарят за деяния, за които са преследвани, и лица, на които следва да бъде връчена призовка за явяване с цел изтърпяване на наказание лишаване от свобода, за целите на съобщаване на тяхното местопребиваване или местожителство въз основа на искане от съдебен орган
· лица, подлежащи на дискретно наблюдение или специфичен контрол въз основа на постъпило искане от компетентните органи за защита на националната сигурност, опазване на обществения ред или съдебен орган;
· лица, превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства и контейнери за целите на специфичен контрол и дискретно наблюдение въз основа на постъпило искане от компетентните органи за защита на националната сигурност, опазване на обществения ред или съдебен орган.
2. Дирекция "Миграция" въвежда, актуализира и заличава националните сигнали за:
· граждани на трети страни, за които има издаден отказ за влизане и заповед за налагане на принудителни административни мерки по чл. 44в от Закона за чужденците в Република България;
· граждани на трети страни, които се ползват с право на свободно движение в Европейския съюз, за които има издаден отказ за влизане поради сериозна заплаха за националната сигурност или наличие на данни за извършване на действия против националната сигурност или обществения ред;
· граждани на трети страни, за които е предприета ограничителна мярка с цел недопускане на влизане или транзитно преминаване през територията на държавите членки в съответствие с Договора за Европейския съюз, включително забрана за пътуване, издадена от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.
3. Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция "Гранична полиция", областните дирекции на МВР (ОДМВР), дирекция "Миграция", дирекция "Български документи за самоличност" и съответните им звена към ОДМВР, регистрирали издирването в АИС "ИД" въвеждат, актуализират и заличават по компетентност националните сигнали за:
· безследно изчезнали лица, които в интерес на собствената им защита или за предотвратяване на заплахи е необходимо да бъдат поставени под закрила, и/или да се установи местонахождението им въз основа на писмено искане от компетентен орган;
· вещи, издирвани с цел изземване или използване като доказателство в наказателно производство:
а) моторни превозни средства с обем на двигателя над 50 кубически сантиметра, кораби и въздухоплавателни средства;
б) ремаркета с нетно тегло, превишаващо 750 кг, каравани, промишлено оборудване, извънбордови двигатели и контейнери;
в) огнестрелни оръжия;
г) бланки за официални документи, които са откраднати, незаконно присвоени или изгубени;
д) издадени документи за самоличност, като паспорти, лични карти, свидетелства за управление на моторно превозно средство, документи за пребиваване и документи за пътуване, които са откраднати, незаконно присвоени, изгубени или обявени за недействителни;
е) документи за регистрация на моторни превозни средства и регистрационни табели, които са откраднати, незаконно присвоени, изгубени или обявени за недействителни;
ж) банкноти;
з) ценни книжа и платежни средства, като чекове, кредитни карти, облигации, акции и документи за дялово участие, които са откраднати, незаконно присвоени, изгубени или обезсилени.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings