Български English Français
Начало » Бюджет на КЗЛД за 2013г.

Бюджет на КЗЛД за 2013г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 09.01.2013 г.
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 г.
 
Обн. ДВ. бр.6 от 22.01.2013г.
 
 
П О К А З А Т Е Л И
СУМА (лева)
I. ПРИХОДИ
 
II. РАЗХОДИ
2 700 000
   Текущи разходи
2 450 000
      в т.ч.
 
      Разходи за персонал (§ 01, § 02 и § 05)
1 454 000
   Капиталови разходи
250 000
      Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
250 000
   НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
  
      Щатни бройки
87
      Средногодишни щатни бройки
87
III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) - НЕТО
2 700 000
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ
2 700 000
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)
2 700 000
   - получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)
2 700 000
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)(I. - II. + III.)
 
V. ФИНАНСИРАНЕ
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2