Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Съвместен надзорен орган на Европол

Съвместен надзорен орган на Европол

Съвместният надзорен орган на Европол е създаден на основание член 34 от Решението на Съвета 2009/371/ПВР от 06 април 2009 за създаване на Европейската полицейска служба (Европол) с основна цел извършване на преглед на дейностите на Европол за гарантиране на правата на лицата при съхраняване, обработка и използване на данните и упражняване на контрол върху допустимостта на предаването на данни, постъпващи от Европол. Съвместният надзорен орган се състои от най-много двама членове или представители на всеки от независимите национални надзорни органи, които притежават необходимите способности и се назначават от всяка държава-членка за срок от пет години.
Представители на България в Съвместния надзорен орган на Европол са членовете на Комисията за защита на личните данни Мария Матева и Цанко Цолов.
 
 

Файлове за сваляне

Четвърти доклад за дейността на Общия надзорен орган на Европол 2006-2008 г.
Доклад на Общия Надзорен Орган на Европол за проверката на Европол по споразумението „Програма за проследяване на финансирането на тероризма”, проведена през ноември 2010г.
Съвместният надзорен орган потвърждава напредъка в прилагането на Споразумението по Програмата за проследяване на финансирането на тероризма
Официално изявление – „Съвместният надзорен орган на Европол инспектира за втора поредна година прилагането на Споразумението по Програмата за проследяване на финансирането на тероризма”
Пети Доклад за дейността на Съвместния надзорен орган на Европол 2008-2012 г.
„Жертви на трафика на хора във връзка със защитата на личните данни“, доклад на Съвместния надзорен орган на Европол, 12 октомври 2015 г.
Брошура „Знай правата си”
Регламент (ЕС) 2016/794 oтносно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings