Български English Français

Състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Венцислав Кирилов Караджов

 Венцислав Караджов е завършил Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, с образователна степен „магистър”, специалност „Право”, специализация „Правораздаване”.
Започнал е своята кариера като юридически съветник и програмен директор в Асоциация „Прозрачност без граници”, клон на международната организация Трансперънси Интернешънъл (Transparency International). През периода 2000-2011 г. е работил на различни юридически длъжности по международни проекти, свързани с борбата с корупцията и изграждане на функциониращи демократични институции. Работил е по проекти на международни институции като Европейската комисия, Американската Агенция за Международно Развитие, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Програмата на ООН за развитие. През 2009 г. е съветник на министъра на вътрешните работи в сферата на международната дейност и борба с корупцията. От 2011 г. е главен експертен сътрудник към 41-то и 42-то Народно събрание по въпроси, свързани с контрол на службите за сигурност, специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.
До избирането му за председател на КЗЛД, Венцислав Караджов е член на Централната избирателна комисия на Република България. На 15 април 2014 г. с Решение на 42-то Народно събрание е избран за председател на Комисията за защита на личните данни.
 На 26 ноември 2014 г. Венцислав Караджов е избран, а на 13 декември 2016 г. е преизбран за заместник-председател на Работната група по защита на физическите лица при обработката на лични данни, създадена въз основа на Директива 95/46/EC за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (Работна група по чл. 29). Работната група по чл. 29 е независим консултативен орган за защита на данните към Европейската комисия. Съставът на Работната група включва ръководителите на надзорните органи за защита на данните на физическите лица на всяка от 28-те държави членки на ЕС.
На 25 май 2018 г., на първото заседание на създадения с Регламент (ЕС) 2016/679 Европейски комитет за защита на личните данни (EDPB), Венцислав Караджов е избран за негов заместник-председател. Комитетът е ключов орган на ЕС по отношение на правната рамка за защита на данните, който подпомага гарантирането, че Общият регламент се прилага съгласувано в целия ЕС, и работи за осигуряване на ефективно сътрудничество между органите за защита на данните
   

ЧЛЕНОВЕ
На 15 април 2014 г. с Решение на 42-то Народно събрание бяха избрани следните членове на Комисията за защита на личните данни:
 
Цанко Вълков Цолов  
Цанко Цолов е завършил Висшето народно военно артилерийско училище „Георги Димитров” със специалност „Автоматизирани системи за управление на ПВО, радиотехника и радионавигация” и Военна академия „Г.С. Раковски” със специалности „Национална сигурност и отбрана” и „Автоматизирано управление на войските”. Завършил е и Нов български университет, специалност „Бизнес администрация. От 03.06.2022 г. е доктор по „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” като е защитил дисертационен труд на тема „Технологични модели за изграждане на система за защита на личните данни”.
Професионалната му кариера започва във военновъздушните сили на Министерство на отбраната, където поддържа специализирани информационни мрежи и автоматизирани системи за обработка на информация. Преподавал е автоматизирани системи за управление в школа за запасни офицери. От 1990 до 1995 година е научен сътрудник във Военен научноизследователски институт на Генералния щаб на Българската армия, където е участвал в изграждането на автоматизираната информационна система на ръководния състав на Българската армия и Министерство на отбраната. Повече от 10 години е работил в Министерство на отбраната по създаването и стратегическото управление на автоматизираната система за управление на човешките ресурси. Бил е ръководител на българо-американски проект за модернизация и развитие на тази система. От 2007 година Цанко Цолов е началник на отдел „Регистър и архив” на Комисията за защита на личните данни, където участва във формирането на политиките за регистрация на администраторите на лични данни и ръководи изграждането и експлоатирането на автоматизираните информационни системи и информационните фондове на КЗЛД.
В качеството му на представител на българския надзорен орган по защита на личните данни, Цанко Цолов е член на Съвместния надзорен орган на Европол, Съвместния надзорен орган за Шенген, както и на Координационната група за надзор на Европейската система за автоматизирана идентификация на пръстови отпечатъци (Евродак).
 

Мария Георгиева Матева
Мария Матева е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право”. Има и магистърска степен по специалност „Защита на националната сигурност” към факултет „Сигурност” на Академията на МВР.
Има дългогодишна практика като юрист. Кариерата й започва като стажант съдия във Варненския окръжен съд. Има дългогодишна практика като адвокат във Варна и Пловдив. Специалист е в областта на граждански, наказателни, търговски и бракоразводни дела, както и в извънсъдебна защита на клиентски интереси. Работила е в Eurobank EFG България.
Участвала е в множество международни семинари по правоприлагане, информационна и документална сигурност и неприкосновеност на личните данни.
От 2002 г. до 2007 г. е член на Държавната комисия по сигурността на информацията. Била е национален представител в множество форуми и работни групи на НАТО и ЕС в областта на защитата на информацията. Участвала е в изграждането на националната законова рамка в областта на защитата на класифицираната информация. Участник е в присъединителния процес за приемане на България в НАТО и ЕС.
От 2007 г. е член на Комисията за защита на личните данни. През 2014 г. е преизбрана за втори мандат.
На 14.06.2017 г. Мария Матева е избрана за заместник-председател на Координационната група по надзор на Евродак.
 
 
Веселин Ценов Целков
Веселин Целков е завършил Факултет по математика и механика на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, сектор „Математическа логика”.
Защитил е докторантура на тема „Управление на информацията в мрежи от ЕИМ”. Старши научен сътрудник II степен с научна специалност „Информатика” (Информационна сигурност). През ноември 2008 г. защитава дисертация за научната степен „доктор на техническите науки”. През август 2010 г. му е присъдено научно звание „професор”.
Специализирал е в George Marshal European Centre for Security Studies и Комуникационни и информационни технологии (Cisco Academy) в Технически университет, Букурещ, Румъния. Бил е ръководител и сертифициран инструктор на регионалната Cisco академия във ВА „Г.С.Раковски”.
Преподавател е по информационна сигурност в СУ „Св. Климент Охридски” и Университета по библиотекознание и информационни технологии. Научен ръководител е на студенти и аспиранти в областта на информационната сигурност. Работил е като научен сътрудник в областта на защитата на информацията във Военен научно-изследователски институт на Генералния щаб и ст.н.с. II ст. в Институт за перспективни изследвания за отбраната, Военна академия „Г. С. Раковски”. Веселин Целков е полковник от резерва на Българската армия. Член е на Атлантическия клуб.
От 2002 до 2007 г. е член на Държавната комисия по сигурността на информацията. Участник е в български и международни работни групи по въпросите на сигурността на информацията. Бил е национален представител в множество форуми и работни групи на НАТО и ЕС в областта на защитата на информацията От 2007 г. е член на Комисията за защита на личните данни. През 2014 г. е преизбран за втори мандат.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2