Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Национална Визова информационна система

Национална Визова информационна система

Националната визова информационна система (НВИС) е автоматизирана информационна система за съхранение и обработка на данните от заявленията за визи, включително решенията по тях, постъпили в консулските служби на българските задгранични представителства, както и за издаване на визи на ГКПП на българската граница. Националната визова информационна система осигурява съхранение и обработка и на данни от заявления за издаване на български документи за самоличност, постъпили в консулските служби на българските задгранични представителства, както и на данни за други консулски услуги.
Администратор на системата е Министерството на външните работи - Националния визов център към дирекция „Консулски отношения.
В системата се съхраняват биометрични данни (снимки и пръстови отпечатъци) на кандидатите за виза, както и информация относно издадени, отказани, анулирани, отменени или продължени визи. Данните в НВИС се съхраняват за срок от 5 години.
България ще получи достъп и ще може да използва и въвежда данни във Визовата информационна система на ЕС след приемане на решение на Съвета на ЕС относно пълното прилагане на достиженията от правото от Шенген в Република България.
Достъп до данни от НВИС при осъществяване на правомощията по съгласуване на визи се предоставя от оправомощени служители на дирекция „Миграция на МВР и на звената „Миграция при ОДМВР - по молби за визи за дългосрочно пребиваване.
Достъп във връзка с молби за визи за дългосрочно или кратко пребиваване се осъществява от оправомощените служители на ДАНС. Условията и редът за съгласуването на визи се уреждат с инструкция, издадена от министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи и председателя на ДАНС.
В МВнР, МВР и ДАБ са изградени екипи, осигуряващи непрекъсната работа на техните системи, във връзка с достъпа до НВИС и ВИС на ЕС. Администраторите на НВИС в сътрудничество с тези екипи осигуряват съдействие на крайните потребители на съответните информационни системи при възникнали проблеми в работата с НВИС.
Органите, отговорни за извършването на проверки по външните граници и в рамките на националните територии, имат достъп до претърсване на ВИС с цел проверка на самоличността на лицето, автентичността на визата или дали лицето отговаря на изискванията за влизане, престой и пребиваване в рамките националните територии.
Органите за убежище имат достъп само за претърсване на ВИС с цел определяне на държавата на ЕС, отговорна за разглеждането на молба за убежище.
В конкретни случаи националните органи и Европол могат да поискат достъп до данни, въведени във ВИС, с цел предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления и терористични заплахи.

 

20.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2