Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Образци на искания относно информация в ШИС II

Образци на искания относно информация в ШИС II

 
Всяко лице има правото да поиска от КЗЛД да извърши проверка на данните в Шенгенската информационна система, отнасящи се за него, както и да получи информация за тяхното използване. Ако данните са въведени от друга държава-членка, КЗЛД ще извърши проверката в тясно сътрудничество с надзорния орган на тази държава-членка.
Всяко физическо лице може да подаде искане до администратора на лични данни (в този случай – Министерство на вътрешните работи) или до КЗЛД, която от своя страна ще отнесе искането към МВР.
Исканията се подават в Комисията за защита на личните данни, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, по един от следните начини:
- в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (вижте местоположението на КЗЛД);
- с писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни;
- по факс – 029153525;
- по електронен път – с искане, подписано с електронен подпис.

 

За улеснение, при отправяне на искане до КЗЛД, гражданите могат да използват подготвените от Комисията за защита на личните данни образци.
 
20.05.2021 г.

Файлове за сваляне

Изтегли файла Образец на искане до КЗЛД за достъп до информация в ШИСII (DOC)
Изтегли файла Образец на искане до КЗЛД за достъп до информация в ШИСII (PDF)
Изтегли файла Образец на искане до КЗЛД за поправяне или премахване на лични данни в ШИСII (DOC)
Изтегли файла Образец на искане до КЗЛД за поправяне или премахване на лични данни в ШИСII (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2