Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Достъп до данни в ШИС II

Достъп до данни в ШИС II

Второто поколение на Шенгенската информационна система (ШИС II) е изключително сигурна и защитена база данни, която е достъпна единствено за упълномощените потребители в рамките на компетентните органи, като например националния граничен контрол, полицията, митниците, съдебните органи, органите за регистрация на визи и превозни средства. Тези органи могат да осъществят достъп само до данни от ШИС II, които са им необходими за изпълнението на техните задачи. Списък на компетентните национални органи, имащи достъп до ШИС II, се публикува ежегодно в Официален вестник на Европейския съюз.
Европейските агенции ЕВРОПОЛ и ЕВРОЮСТ имат ограничени права за достъп за извършване на определени видове запитвания за определени  категории предупреждения.
 
Как се осигурява защитата на личните данни?
ШИС II има строги изисквания за качеството и защитата на данните. Основният принцип е, че държавата, която е въвела сигнала, е отговорна за съдържанието му. Националните органи за защита на данните извършват надзора по прилагането на правилата за защита на данните в съответните държави-членки, докато Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) наблюдава прилагането на правилата за защита на данните за централната система, управлявана от eu-LISA. И двете нива си сътрудничат, за да осигурят координиран надзор от край до край.
Ако данните за дадено лице се съхраняват, това лице има право да поиска достъп до тези данни и да се увери, че те са точни и законно въведени. Ако случаят не е такъв, лицето има право да поиска корекция или заличаване.
Всички европейски институции осъществяващи достъп до ШИС II, следва да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО. Регламент (ЕС) 2018/1725 определя задълженията за защита на данните за институциите и органите на ЕС, когато те обработват лични данни и разработват нови политики
През ноември 2018 г. бяха приети Регламент (ЕС) 2018/1861 и Регламент (ЕС) 2018/1862. Посочените регламенти, са в сила от 28 декември 2019 г. и ще започнат да се прилага напълно от декември 2021 г, като с тях ще бъдат въведени промени, спрямо правото на достъп и преглед и заличаване на сигнали.

 

20.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2