Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Координационна група за надзор на Визовата информационна система

Координационна група за надзор на Визовата информационна система

 Лого на Координационната група за надзор на Визовата информационна система

Координационната група за надзор на Визовата информационна система („VIS SCG“) е създадена с Решение 512/2004/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г., и Регламент 767/2008/ЕО от 9 юли 2008 г. („Регламент за ВИС“), за да се осигури координиран надзор в областта на защитата на личните данни в Визовата информационната система и обмена на данни между държави-членки относно визите за краткосрочно пребиваване. Координационната група за надзор се състои от представители на националните надзорни органи на държавите членки на ЕС, отговорни за защитата на данните, както и представители на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). Обикновено заседанията на Групата се организират два пъти за една календарна година.

Визовата информационна система (ВИС) представлява база данни на Европейския съюз, която свързва граничните служители по външните граници на Съюза с консулствата на държавите членки на ЕС по целия свят. Тя предоставя на органите, издаващи визи, ключова информация за кандидатите за шенгенски визи за краткосрочно пребиваване, като същевременно позволява на граничните служители да откриват пътници, които могат да представляват риск за сигурността.

Физическите лица, чиито данни са в ВИС имат право на достъп, правото на корекция на неточни данни и на изтриване на незаконно съхранявани данни. Те упражняват тези права чрез подаване на заявление до компетентен орган или до орган по защита на данните във всяка държава членка на ЕС (Ръководство за достъпа до ВИС и упражняването на правата на субектите на данни).

Националната визова информационна система на Република България се поддържа от Националния визов център към дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи и е свързана с ВИС на Европейския съюз.

 

Повече информация за Координационната група за надзор на Визовата информационна система ТУК

 

Законодателство:

Решение на Съвета от 8 юни 2004 година за създаване на визова информационна система (ВИС)

Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави-членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС)

Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 година относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите-членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления

 

Документи:

Доклад за обучение по защита на данните и сигурност на данните за служители с достъп до ВИС (Report on training on data protection and data security to staff with accessto the VIS)

Доклад относно достъпа до ВИС и упражняване правата на субектите на данни (Reporton access to the VIS and the exercise of data subjects` rights)

 

Доклади за дейността:

Доклад за дейността за периода 2012-2014 година

Доклад за дейността за периода 2015-2016 година

Доклад за дейността за периода 2017-2018 година

Доклад за дейността за периода 2019-2020 година


10.02.2022 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2