Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Координационна група за надзор на Евродак

Координационна група за надзор на Евродак

 Лого на Координационната група за надзор на Евродак

Координационната група за надзор на Евродак („Eurodac SCG“) е създадена с Регламент (ЕО) № 603/2013, за да осигури координиран надзор в областта на защитата на личните данни в информационната система Евродак. Координационната група за надзор се състои от представители на националните надзорни органи на държавите членки на ЕС, отговорни за защитата на данните, както и представители на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). Координацията между двете нива се осигурява от Координационната група за надзор на Евродак, съставена от представители на националните надзорни органи и ЕНОЗД, които заседават 2 пъти в една календарна година.

Информационната система Евродак представлява компютърна система, която управлява централна информационна база данни за дактилоскопични отпечатъци, както и електронните средства за предаване на информация между държавите-членки и централната система. Целта на системата е най-вече да спомага за определянето на компетентната държава-членка за разглеждането на дадена молба за убежище съгласно Регламент (ЕС) № 604/2013 (Дъблин III) и да ускори идентификацията на индивидите, улесни избора на държава-членка, която да приеме кандидатите, и избягване на възможността за многократно подаване на молба за убежище в различни страни от един и същи кандидат.

Системата Евродак първоначално се създава с Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2002 г. и допълнен с Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. За постигне на по-голяма яснота двата регламента са били преработени в Регламент (ЕС) № 603/2013 от 26 юни 2013 г. („Регламентът за Евродак“), който влезе в сила на 20 юли 2015 г. и Регламент (ЕС) № 604/2013 (Дъблин III).

Системата функционира от 15 януари 2003 г., а в България от 1 януари 2007 г.

Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет координира дейностите за осъществяване на взаимодействието с компетентните органи на МВР по прилагането на Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак.

Повече информация за Координационната група за надзор на Евродак ТУК

 

Законодателство:

Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държаватачленка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавитечленки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавитечленки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието

Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство

 

Доклади за дейността:

Доклад за дейността за периода 2012-2013 година – на български език

Доклад за дейността за периода 2014-2015 година

Доклад за дейността за периода 2016-2017 година

Доклад за дейността за периода 2018-2019 година

 

Документи:

Доклад относно упражняването на правата на гражданите във връзка с Евродак (ноември 2019) 

Право на информация - Ръководство за органите при вземане на пръстови отпечатъци за Eurodac (Right to information –Guide for authorities when taking fingerprints for Eurodac)

 

Последна актуализация: 22.12.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2