Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Съвместен надзорен орган на Eвропол

Съвместен надзорен орган на Eвропол

Лого на съвместния надзорен орган на Европол

На 31 май 2022 г. се проведе последното заседание на Съвместния надзорен орган на Eвропол. След 27 юни 2022 г. дейността на Съвместния надзорен орган на Eвропол се осъществява от Комитета за координиран надзор.

Съвместният надзорен орган на Eвропол е създаден на основание член 34 от Решението на Съвета 2009/371/ПВР от 06 април 2009 г. за създаване на Европейската полицейска служба (Eвропол) с основна цел извършване на преглед на дейностите на Eвропол за гарантиране на правата на лицата при съхраняване, обработка и използване на данните и упражняване на контрол върху допустимостта на предаването на данни, постъпващи от Eвропол. Съвместният надзорен орган се състои от най-много двама членове или представители на всеки от националните надзорни органи по защита на данните.

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. (Регламент за Eвропол), Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) има задачата да контролира законността на обработката на лични данни от Eвропол от 1 май 2017 г.

Eвропол е орган на ЕС, който активно си сътрудничи с правоприлагащите органи на държавите-членки на ЕС за борба със сериозна международна престъпност и тероризъм. Eвропол също така работи с много държави партньори извън ЕС и международни организации, особено по отношение на борбата с тероризма, киберпрестъпността и контрабандата на хора.

Регламентът за Eвропол се прилага за обработката на оперативни данни, а именно данните, обработвани от Eвропол в подкрепа на държавите-членки при предотвратяване и борба с тежки престъпления и тероризъм.

Чрез надзора за защита на данните на Eвропол, ЕНОЗД гарантира, че е намерен правилният баланс между правата за защита на данните и ключовия обществен интерес на сигурността. ЕНОЗД упражнява своята надзорна роля, като засилва предпазните мерки по практически и модерен начин в съответствие с новите предизвикателства пред правоприлагащите органи.

Съществен аспект на този надзор е сътрудничеството с националните надзорни органи, по-специално в рамките на новосъздадения Съвет за сътрудничество на Eвропол, форум със съвещателна функция за обсъждане на общи въпроси, работещ заедно за разработване на насоки и най-добри практики, например. За да следи за спазването на регламента за Eвропол, ЕНОЗД си сътрудничи със длъжностното лице по защита на данните, назначен в Eвропол.

Като част от своя годишен доклад ЕНОЗД публикува резюме на своите надзорни дейности по Eвропол, включително информация относно жалби, запитвания, инспекции, прехвърляне на лични данни на трети държави и международни организации, както и предварителни консултации.

Регламент (ЕС) 2018/1725 се прилага за обработката на административни данни на Eвропол, която включва например данни за персонала и посетителите.

 

Интернет страница за защита на личните данни в Eвропол

 

Законодателство:

Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета

Решение на Съвета от 6 април 2009 година за създаване на Европейска полицейска служба (Европол)

Регламент (ЕС) 2018/1725 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни

 

Доклади за дейността: (Предоставените линкове са към доклади на ЕНОЗД, органа отговорен за контролиране дейността по обработване на лични данни на Eвропол)  

Годишен доклад за 2016 г.

Годишен доклад за 2017 г.

Годишен доклад за 2018 г.

Годишен доклад за 2019 г.

Годишен доклад за 2020 г.

  

03.06.2022 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2