Български English Français
Начало » Административно обслужване » Списък на предоставяните от КЗЛД административни услуги

Списък на предоставяните от КЗЛД административни услуги

Общи административни услуги:
- Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно правен режим, които се дават по силата на нормативен акт, или които са свързани с издаването на административен акт, или с извършване на друга административна услуга;
- Консултации, свързани с издаваните от нас административни актове и извършваната от нас дейност;
- Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2);
- Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3); 
- Предоставяне на достъп до обществена информация.
 
Специфични административни услуги:
- Издаване на разрешение за предоставяне на лични данни от администратор на чуждестранни физически и юридически лица или на чужди държавни органи;
- Решения по жалби на физически лица;
- Изразяване на становища по въпроси, свързани със защитата на личните данни;
- Разрешение за предоставяне на данни от ЕСГРАОН по чл. 106, ал. 1, т. 3 от Закона за гражданската регистрация;
- Предоставяне на информация от публичните регистри на КЗЛД;
- Отговори на въпроси на граждани и администратори на лични данни.
Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2