Български English Français
Начало » Административно обслужване » Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, както и форматите, в които тази информация е достъпна

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, както и форматите, в които тази информация е достъпна

 1. Документи от международната и европейска правни рамки за защита на  личните данни – регламенти, директиви, конвенции  и  т.н. PDF, HTML
 2. Документи на надзорни органи, работни групи, международни  организации и форуми, в които участва КЗЛД PDF, HTML
 3. Документи от българското законодателство - закони, наредби, правилници и др. PDF, HTML
 4. Наръчници, ръководства, информационни материали в областта на защитата на личните данни PDF, HTML
 5. Актове на КЗЛД - решения и становища на КЗЛД, задължителни указания и инструкции PDF, HTML
 6. Решения на административни съдилища и ВАС по обжалвани решения на КЗЛД PDF, HTML
 7. Документи, свързани с административното обслужване и достъпа до обществена инфромация PDF, HTML
 8. Публичната информация от регистъра на администраторите и обработващите лични данни, които са определили длъжностни лица по защита на данните HTML
 9. Годишни отчети на КЗЛД PDF, DOC
 10. Информационни бюлетини на КЗЛД PDF
 11. Информация за изпълнението на проекти на КЗЛД PDF, HTML
 12. Подлежащата на публикуване информация по ЗПКОНПИ PDF, HTML
 13. Финансова информация - бюджет; информация от годишните финансови отчети; месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства; информация за ежедневните плащания чрез системата за електронни бюджетни разплащания PDF, HTML, XLS
 14. Информация за провеждани обществени поръчки, съгласно Закона за обществените поръчки HTML
 15. Съобщения за провеждани конкурси за длъжности PDF, HTML
 16. Съобщения по жалби  HTML

 

 Последна актуализация: 30.01.2023 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2