Български English Français
Начало » Работна група по чл.29 от Директива 95/46/ЕО - закрита със създаването на Европейския комитет по защита на данните

Работна група по чл.29 от Директива 95/46/ЕО - закрита със създаването на Европейския комитет по защита на данните

Работната група по чл.29 е създадена въз основа на чл.29 от Директива 95/46/EC за защита на личността при обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни. Работната група действа независимо и има  консултативни функции. В състава на Работната група влизат:
            · представители на надзорните органи на всяка страна-членка на ЕС;
· представител/и на органа/органите по надзор на институциите на ЕС;
· представител на Европейската комисия.
Мандатът на Работната група включва:
1. Разглеждане на всеки въпрос, отнасящ се до прилагането на националните мерки, приети съгласно на Директива 95/46/EC, с цел да допринесе за еднаквото прилагане на тези мерки.
2. Предоставяне на Европейската комисия на становище относно степента на защита в Общността и в трети страни.
3. Даване на съвет на Европейската комисия във връзка с всяко предложение за изменение на Директива 95/46/EC, както и на цялостната правна рамка по защита на личните данни, за всички допълнителни или конкретни мерки за гарантиране на правата и свободите на физическите лица при обработването на лични данни.
4. Даване на становище относно разработваните на равнище на Общността кодекси за поведение в частта, засягаща личните данни.
5. Уведомяване на Европейската комисия, ако констатира, че в законодателството или практиките на държавите-членки има различия, които биха могли да засегнат равностойността на степента на защита на лицата при обработването на лични данни в Общността.
6. Даване по своя инициатива на препоръки по всички въпроси, свързани със защитата на лицата при обработването на лични данни в Общността.
Становищата и препоръките на Работната група се изпращат на Европейската комисия и на Комитета, посочен в член 31 на Директива 95/46/EC.
Работната група изготвя годишен доклад за ситуацията относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни в Общността и в трети страни, който изпраща на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета. Докладът се прави публично достояние.
Представители на Комисията за защита на личните данни в Работна група по чл. 29 са нейният председател – г-н Венцислав Караджов  и членът на КЗЛД – г-жа Мария Матева.
Ръководството на Работната група по чл. 29 се осъществява от председател и двама заместник-председатели. Председател на Работната група е г-жа Изабел Фалк-Пиеротен - председател на Националната комисия за информационни технологии и свободи, Република Франция. На 26 ноември 2014 г. г-н Венцислав Караджов   бе избран за заместник-председател на Работната група за двугодишен период. На състоялото се на 12 и 13 декември 2016 г. пленарно заседание г-н Караджов бе преизбран за заместник-председател на Работната група за следващия двугодишен мандат. Другият заместник-председател е Вилем Дебюклер, председател на Белгийския орган за защита на данните
 
Пълна информация за работата на Работната група е публикувана ТУК и ТУК.
 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings