Български English Français
Начало » Подаване на жалби и сигнали

Подаване на жалби и сигнали

Може да подадете ЖАЛБА срещу администратор на лични данни за нарушение на Вашите права или СИГНАЛ за нарушение на ЗЗЛД от страна на администратор на лични данни.
 
ВАЖНО! За да подадете по електронен път жалба до КЗЛД (на електронната поща на КЗЛД), жалбата трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. КЗЛД не разглежда жалби, сканирани и подадени на електронната поща на КЗЛД, които не са подписани с квалифициран електронен подпис.
  
Вие можете да подадете жалба или сигнал в Комисията за защита на личните данни по един от следните начини:
1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (вижте местоположението на КЗЛД).
2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
3. По факс – 029153525.
4. По електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). При подаване на жалба по този начин, тя трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (не сканирана!).
5. Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция Електронно управление.
 
Във всеки един от тези случаи жалбата следва да съдържа: данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие); естество на жалбата; друга информация и документи, които считате за относими към жалбата; дата и подпис (за електронните документи – електронен, за хартиените документи – собственоръчен).Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings