Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни извърши проверка на консулството на Република България в Кишинев

Комисията за защита на личните данни извърши проверка на консулството на Република България в Кишинев

23.03.2009
            Във връзка с предстоящата проверка по Шенген екип на Комисията за защита на личните данни извърши проверка на консулството на Република България в Кишинев, Молдова в периода от 17 до 19 март 2009 г.В проверката участваха Мария Матева – член на КЗЛД, Веселин Целков - член на КЗЛД и Калина Лазова – младши инспектор в отдел „Контрол по изпълнение на ЗЗЛД”. Целта на проверката бе да се установи спазват ли се разпоредбите на Закона за защита на личните данни, има ли утвърдени вътрешни правила за защита на регистрите с лични данни, обработват ли се данни, които разкриват расов или етнически произход, спазват ли се правата на физическите лица, чиито данни се обработват. Проверен бе и режимът за издаване на визи. Една от задачите на проверката бе да се установи съответствието на предприетите технически и организационни мерки за защита на личните данни с Наредба № 1/07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings